CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Điều tra viên các ngạch năm 2022 của ngành Kiểm sát

06/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc đồng ý chủ trương tổ chức thi tuyển Điều tra viên năm 2022, ngày 03/6/2022, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 59/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022.

Việc thi tuyển nhằm bổ nhiệm chức danh Điều tra viên các ngạch cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Đồng thời, nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ Điều tra viên của VKSND tối cao, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Yêu cầu thi tuyển:

- Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành.

- Bảo đảm bình đẳng, khách quản, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 để bổ nhiệm Điều tra viên các ngạch và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngạch chức danh khi được bổ nhiệm.

- Nội dung thi phải sát với yêu cầu cần có của từng ngạch chức danh, bảo đảm người dự thi phát huy năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Nguyên tắc thi tuyển:

- Việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư).

- Người dự thi vào ngạch Điều tra viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề hoặc tương đương.

- Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi.

- Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Điều tra viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

Theo Kế hoạch, căn cứ nhu cầu công tác, chỉ tiêu số lượng các ngạch Điều tra viên được giao, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, phê duyệt chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng ngạch chức danh Điều tra viên và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, cụ thể:

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao: 07 Điều tra viên cao cấp, 09 Điều tra viên trung cấp, 30 Điều tra viên sơ cấp.

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương: 02 Điều tra viên cao cấp, 01 Điều tra viên trung cấp.

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận kết quả thi và bổ nhiệm Điều tra viên theo quy định.

TG (Giới thiệu)
Tìm kiếm