CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội thảo xây dựng 2 chuyên đề của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành KSND

30/06/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý VKSNDTC đã chủ trì Hội thảo xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành KSND và Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí phòng chống ma tuý, AIDS, mại dâm và tội phạm của VKSNDTC.
Hội thảo xây dựng 2 chuyên đề của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành KSND
Vừa qua, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý VKSNDTC đã chủ trì Hội thảo xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành KSND và Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí phòng chống ma tuý, AIDS, mại dâm và tội phạm của VKSNDTC. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tài chính, Thường trực Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn mại dâm ma tuý, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC.Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành KSND là tổ chức có nhiệm vụ giúp lãnh đạo VKSNDTC dự báo tình hình tội phạm để tham mưu tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và tội phạm; là đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Bộ, ngành về các lĩnh vực công tác này. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành KSND hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC.Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đóng góp nhiều ý kiến xung quanh vấn đề cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ quyền hạn của các tiểu ban, vấn đề hợp tác quốc tế, chế độ làm việc và thông tin báo cáo…

Tin và ảnh: Hoàng Long

Tìm kiếm