CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

02/03/2018
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/2/2018, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 12/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018.

Ngày 26/2/2018, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 12/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành phải quán triệt thực hiện đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, pháp luật của Nhà nước, nhất là kiến thức, quy định mới của luật, tổng hợp những kinh nghiệm, kỹ năng từ thực tiễn, bảo đảm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức sẽ phát huy tính chủ động của các đơn vị thuộc Viện VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương trong việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở và tinh thần tự học tập của công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời xác định rõ việc học tập để đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, lấy người học làm trung tâm; bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, hiệu quả, tiết kiệm.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 xác định rõ những nhiệm vụ, công tác trọng tâm như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 23/02/2016.

- Đào tạo đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy để tạo nguồn tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND địa phương, đơn vị trong những năm sau này.

- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật; đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ; tập trung bồi dưỡng về kiến thức pháp luật mới được Quốc hội thông qua, nhất là các đạo luật về tư pháp; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ mới, phát động các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; kết hợp hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng chính quy, tập trung với tự đào tạo, bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, giảng viên Nhà trường; nghiên cứu, xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định mới của pháp luật; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho các cơ sở đào tạo trong Ngành.

- Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới và nâng cao chất lượng việc đào tạo sau đại học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài theo các đề án của Ban Tổ chức Trung ương, của Chính phủ…; triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ Viện kiểm sát nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ kinh phí cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục khuyến khích VKSND dân địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-VKSTC, VKSND tối cao đã ra văn bản số 740/VKSTC-V15 hướng dẫn một số nội dung để VKSND các cấp triển khai thực hiện. Theo đó, đối tượng cử đi đào tạo nghiệp vụ kiểm sát gồm những công chức, viên chức trong biên chế, đã có bằng cử nhân luật và đã được công nhận hết thời gian tập sự. Đối tượng cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ gồm những công chức, viên chức đang thực hiện hoặc dự kiến điều động thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác đó; không cử một người đi học nhiều lớp trong một năm.

Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành như Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm: Rà soát, hoàn thiện hệ thống giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm phù hợp với những quy định mới của pháp luật để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập; xây dựng kế hoạch cử giảng viên đi công tác thực tế tại VKSND địa phương, có cơ chế thu hút giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn; đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về: Kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường có tử thi trong các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, hiện trường cháy nổ; Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên; Kỹ năng chuyên sâu về chiến thuật điều tra, hỏi cung, lấy lời khai và tâm lý học điều tra tội phạm. Thời gian bồi dưỡng là 01 tuần/01 lớp tại các cơ sở đào tạo của Ngành; khuyến khích VKSND địa phương phối hợp với các cơ sở đào tạo của Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng tại chỗ hoặc theo cụm. Đối tượng bồi dưỡng là Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp của VKSND 4 cấp (trừ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và tương đương).

Đối với các VKSND địa phương và đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, nhất là cơ sở đào tạo của Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tại địa phương, đơn vị.

Các đơn vị trong Ngành cần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức của đơn vị là giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành. Đồng thời, tiếp tục giới thiệu những công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, khả năng giảng dạy, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm để làm giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo của Ngành.

Việc phân công thực hiện các nhiệm vụ công tác cụ thể đối với từng đơn vị đã được quy định cụ thể trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018.

Xem toàn văn tại đây.


Hồng Quyên
(giới thiệu)

 

Tìm kiếm