CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

MỘT SỐ Ý KIẾN QUA 5 NĂM THI HÀNH PHÁP LỆNH KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2002 - 2007)

04/03/2009
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và các Nghị quyết khác của Trung ương; Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước mới ban hành về cán bộ, công chức. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã và đang chỉđạo toàn ngành tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND.
 
MỘT SỐ Ý KIẾN QUA 5 NĂM THI HÀNH
PHÁP LỆNH KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
(2002 - 2007)
 
 
                                                         Ngô NGọc Liên
                                                           Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp
                                                           Vụ Tổ chức cán bộ Viện KSND tối cao
 
Thc hin các Ngh quyết ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước v cán b và công tác cán b, nht là Ngh quyết s 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 ca B Chính tr v chiến lược ci cách tư pháp đến năm 2020, Ngh quyết s 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 ca B Chính tr v công tác luân chuyn cán b lãnh đạo, qun lý  và các Ngh quyết khác ca Trung ương; B Lut T tng hình s năm 2003, Lut T chc Vin kim sát nhân dân năm 2002, Pháp lnh cán b, công chc năm 2003 và các văn bn quy phm pháp lut khác ca Nhà nước mi ban hành v cán b, công chc. Vin kim sát nhân dân ti cao đã và đang chđạo toàn ngành tng kết 5 năm thi hành Pháp lnh Kim sát viên VKSND. Để góp phn vào vic tng kết Pháp lnh Kim sát viên, chúng tôi xin có mt s ý kiến sau:
I. Mt s kết qu đã đt được trong vic thc hin pháp lnh kim sát viên vin kim sát nhân dân
Ngày 04/10/2002 U ban Thường v Quc hi quyết định thông qua Pháp lnh Kim sát viên Vin kim sát nhân dân, thay thế Pháp lnh v Kim sát viên Vin kim sát nhân dân năm 1993, là s quan tâm to ln ca Đảng, Nhà nước đối vi ngành Kim sát nhân dân, m ra mt thi k mi trong vic tuyn chn và xây dng đội ngũ Kim sát viên theo yêu cu ca Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là thành qu ca gn 50 năm xây dng ngành Kim sát ca các thế h Kim sát viên, cán b; qua đó cũng tng bước khng định s trưởng thành ca đội ngũ Kim sát viên và xác định trách nhim pháp lý nng n ca Kim sát viên VKSND các cp trong s nghip cách mng ca Đảng, ca dân tc trong thi k công nghip hoá, hin đại hoá đất nước và hi nhp quc tế.
Nhng quy định trong Pháp lnh Kim sát viên là cơ s pháp lý để Vin kim sát nhân các cp lp quy hoch, đào to, bi dưỡng, luân chuyn và tuyn chn, b nhim Kim sát viên; là điu kin cn thiết để Kim sát viên, cán b ngành Kim sát rèn luyn, phn đấu và vươn lên theo các tiêu chun mà Pháp lnh Kim sát viên quy định.
T sau khi Pháp lnh Kim sát viên được ban hành, trình độ ca Kim sát viên, cán bđược nâng lên nhanh chóng. Năm 2002 toàn ngành Kim sát mi có gn 44% Kim sát viên các cp có trình độ C nhân lut, đến năm 2007, đã có 95% Kim sát viên có trình độ C nhân lut, tăng trên 50% so vi năm 2002.
Như vy, qua nhiu năm phn đấu, đến nay tuyt đại đa sđội ngũ Kim sát viên đã có trình độ C nhân lut, tng bước đáp ng yêu cu ca ci cách tư pháp. 
Trong 5 năm (2002-2007) Hi đồng tuyn chn Kim sát viên Vin kim sát nhân dân các cp đã tuyn chn và đề ngh cp có thm quyn b nhim li và b nhim mi trên 7.000 Kim sát viên. Tuyt đại đa s Kim sát viên được b nhim đều đủ tiêu chun theo quy định ca Pháp lnh Kim sát viên năm 2002; có bn lĩnh chính tr vng vàng, tin tưởng tuyt đối vào s lãnh đạo ca Đảng, có ý thc đấu tranh bo v công lý, pháp chế thng nht; có tinh thn trách nhim, khc phc khó khăn, gi vng và phát huy đạo đức cách mng, li sng trong sch, gin d. Năng lc ca Kim sát viên ngày càng được nâng cao, góp phn quan trng vào vic thc hin chc năng, nhim v ca Vin kim sát nhân dân, nht là trong công tác thc hành quyn công t và kim sát các hot động tư pháp v lĩnh vc án hình s, c th:
- V công tác thc hành quyn công t và kim sát điu tra các v án hình s: Vin kim sát nhân dân các cp đã th lý và gii quyết án ngày càng tăng nhiu, cht lượng ngày càng được nâng cao, c th: Năm 2002 toàn ngành quyết định truy tđạt 94% s v so vi s v án đã gii quyết, năm 2007 đã quyết định truy tđạt 99% s v so vi s v án đã gii quyết.
- V công tác thc hành quyn công t và kim sát xét x hình s: Năm 2002, Vin kim sát các cp thc hành quyn công t và kim sát xét x theo th tc sơ thm tăng 25% so vi năm 2002; kim sát xét x theo th tc phúc thm tăng 11% so vi năm 2002.
Tuy nhiên, bên cnh nhng mt đạt được là cơ bn, Pháp lnh Kim sát viên Vin kim sát nhân dân năm 2002 cũng còn mt s vướng mc, khó khăn trong quá trình thc hin. Mt sĐiu chưa sát hp vi các Ngh quyết ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước và các văn bn pháp quy mi được ban hành, nht là Ngh quyết s 49NQ-TW ca B Chính tr v chiến lược ci cách tư pháp đến năm 2020, Ngh quyết s 11/NQ-TW ca B Chính tr v luân chuyn cán b…, B Lut T tng hình s, Pháp lnh cán b, công chc; do đó gây khó khăn trong t chc điu hành ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân  các cp, trong vic điu động Kim sát viên tiến hành t tng hình s, khó khăn trong vic b trí, luân chuyn và định k chuyn đổi v trí công tác đối vi cán b, Kim sát viên Vin kim sát nhân dân.
II. mt s hn chế, khó khăn trong vic thc hin Pháp lnh Kim sát viên
1. Vn đề th nht: Xác định chc danh Kim sát viên (ngch Kim sát viên) (Điu 3)
Đây là vn đề rt qua trng, liên quan đến công tác chđạo, điu hành ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân các cp; đến vic điu động, luân chuyn cán b; đến vic c Kim sát viên thc hin nhim v kim sát vic tuân theo pháp lut vi tư cách là người tiến hành t tng, liên quan đến chính sách và tâm tư, tình cm ca cán b, …vì nhng lý do sau:
Th nht là: Ngh quyết s 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 ca B Chính tr v chiến lược ci cách tư pháp đến năm 2020 (viết tt là Ngh quyết s 49) đã xác định: T chc h thng Toà án theo thm quyn xét x, không ph thuc vào đơn v hành chính, gm: Toà án sơ thm khu vc được t chc mt hoc mt sđơn v hành chính cp huyn; Toà án phúc thm có nhim v ch yếu là xét x phúc thm và xét x sơ thm mt s v án; Toà thượng thm được t chc theo khu vc có nhim v xét x phúc thm; Toà án nhân dân ti cao có nhim v tng kết kinh nghim xét x, hướng dn áp dng thng nht pháp lut, phát trin án l và xét x giám đốc thm, tái thm.
Vin kim sát nhân dân được t chc phù hp vi h thng t chc Toà án. Nghiên cu chuyn Vin kim sát thành Vin công t, tăng cường trách nhim ca công t trong hot động điu tra.
Theo Kế hoch s 05-KH/CCTP ngày 22/2/2006 ca Ban Chđạo ci cách tư pháp Trung ương thì mc tiêu, yêu cu ca vic xây dng, hoàn thin các cơ quan tư pháp trong giai đon 2006-2010 là ly Toà án làm trung tâm, chun b mi điu kin đầy đủđể sau năm 2010 thc hin vic t chc h thng Toà án theo thm quyn xét x; t chc ca các cơ quan tư pháp khác được sp xếp phù hp theo mô hình ca Toà án và phc v tt cho hot động xét x ca Toà án.
Như vy, theo l trình ca ci cách tư pháp mà Ngh quyết ca Đảng đã xác định, thì sau năm 2010 t chc ca Vin kim sát nhân dân sđược t chc li thành 4 cp, theo thm quyn xét x ca Toà án; thay thế mô hình t chc Vin kim sát nhân dân gn vi ba cp hành chính hin nay. Do đó h thng các chc danh Kim sát viên Vin kim sát nhân dân ti cao; Kim sát viên Vin kim sát nhân dân cp tnh bao gm Kim sát viên Vin kim sát nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương; Kim sát viên Vin kim sát nhân dân cp huyn bao gm Kim sát viên Vin kim sát nhân dân huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh; Kim sát viên Vin kim sát quân s Trung ương đồng thi là Kim sát viên Vin kim sát nhân dân ti cao; Kim sát viên Vin kim sát quân s cp quân khu bao gm Kim sát viên Vin kim sát quân s quân khu và tương đương; Kim sát viên Vin kim sát quân s khu vc được quy định ti Điu 3 Pháp lnh Kim sát viên Vin kim sát nhân dân s không còn phù hp. Vì, t chc b máy ca h thng Vin kim sát nhân dân cũng sđược t chc li theo thm quyn xét x phù hp vi Toà án 4 cp, không ph thuc vào các cp hành chính như hin nay.
Th hai là: Theo Ngh quyết s 11-NQ/TW ca B Chính tr v luân chuyn cán b lãnh đạo, qun lý và Nghđịnh s 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 ca Chính ph vđịnh k chuyn đổi v trí công tác, 3 năm mt ln, thì vic luân chuyn hoc điu động Kim sát viên t Vin kim sát nhân dân cp trên xung Vin kim sát nhân dân cp dưới và ngược li s rt khó khăn, không thc hin được, do không còn đủ tư cách pháp lý để tiến hành t tng.
Mt khác, vic quy định chc danh Kim sát viên gn vi địa gii hành chính là mang nng tư tưởng ca thi k bao cp, có tính cht "ngăn sông, cm ch" trong công tác s dng ngun lao động, Kim sát viên cp nào chđược thc hin nhim v và tiến hành t tng Vin kim sát cp đó là không phù hp vi xu hướng hi nhp. Vì, Điu 12 Pháp lnh Kim sát viên quy định: "Kim sát viên thc hin nhim v thc hành quyn công t, kim sát các hot động tư pháp thuc thm quyn Vin kim sát cp mình theo s phân công ca Vin trưởng....".
Ví d 1: V luân chuyn cán b
Ông Nguyn Văn A, Kim sát viên Vin kim sát nhân dân tnh TB được luân chuyn và b nhim làm Phó Vin trưởng Vin kim sát nhân dân huyn ĐH, thì đương nhiên ông Nguyn Văn A không th tiến hành t tng vi tư cách là Kim sát viên VKSND cp tnh na, vì không đúng thm quyn mà ch tiến hành t tng vi tư cách là Phó Vin trưởng VKSND cp huyn.
Ví d 2: Vđiu động cán b
- Trường hp th nht: Ông VũĐức B, Kim sát viên Vin kim sát nhân dân tnh TB, do yêu cu công tác được điu động tăng cường cho Vin kim sát nhân dân huyn ĐH, thì k t ngày được điu động, ông VũĐức C không còn là Kim sát viên VKSND cp tnh na, mà phi chuyn sang ngch Kim tra viên chính. Như vy, ông B không còn đủ tư cách pháp lý để tiến hành t tng Vin kim sát cp huyn.
Trường hp, nếu ông Vũđức B được điu động và b nhim làm Kim sát viên cp huyn thì li phi xếp xung ngch, xung bc lương; đây là vic làm không hp lý trong công tác s dng và thc hin chính sách cán b.
- Trường hp th hai: Ông Phm Văn C, Kim sát viên Vin kim sát nhân dân tnh TB được điu động lên làm nhim v ti mt V nghip v thuc VKSND ti cao, thì đương nhiên k t ngày được điu động, ông Phm Văn B không còn là Kim sát viên cp tnh na mà phi chuyn sang ngch Kim tra viên chính. Như vy, ông B không còn đủ tư cách pháp lý để tiến hành t tng VKSND ti cao. Mt khác, v chính sách cán b, khi cn điu động cán b có phm cht, năng lc t Vin kim sát cp dưới tăng cường lên Vin kim sát cp trên li đương nhiên b mt chc danh Kim sát viên và phi chuyn sang ngch Kim tra viên chính là không thu tình, đạt lý trong công tác s dng cán b.
Th ba là: Theo quy định ti đim 2 Điu 33 ca B Lut T tng hình s  năm 2003, thì Kim sát viên là người tiến hành t tng, do đó nếu quy định Vin kim sát mi cp ch có mt loi Kim sát viên s rt khó khăn trong vic tiến hành các hot động t tng.
Vì, trên thc tế mt s v án hình s do Vin kim sát nhân dân Ti cao th lý kim sát điu tra, nhưng có nhng b can ca v án ch tham gia vi vai trò th yếu, hoc đối vi nhng người là nhân chng, người b hi… thì không cn thiết phi c Kim sát viên VKSND ti cao trc tiếp kim sát điu tra vi vai trò là người tiến hành t tng hình s, mà ch cn c Kim sát viên trung cp, thm chí là Kim sát viên tiến hành kim sát điu tra vi tư cách là người tiến hành t tng là được. Tuy nhiên, hin nay li không có chc danh trên, nên khó khăn trong công tác Kim sát điu tra v án hình s và s chđạo, điu hành ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân các cp. Nếu c Kim tra viên hoc Kim tra viên chính tiến hành t tng là trái vi quy định ca B lut T tng hình s.
Th tư là: Ti khon 4 Điu 1 Pháp lnh cán b, công chc năm 1988, đã được sa đổi, b sung năm 2000 và năm 2003 quy định:..Kim sát viên Vin kim sát nhân dân là công chc Nhà nước; trong đó ngch công chc là th hin các tiêu chun v phm cht chính tr, đạo đức, trình độ chuyên môn nghip v và năng lc ca cán b, công chc ca mt ngch công chc nht định; do đó vic quy định ngch công chc gn vi cp hành chính và địa gii hành chính là không hp lý.
2. Vn đề th hai: V vic b nhim Kim sát viên theo nhim k 5 năm mt ln (Điu 4)
- Pháp lnh cán b, công chc năm 2003 quy định: Kim sát viên là công chc Nhà nước, do đó Kim sát viên thun tuý ch là công chc làm chuyên môn nghip v, không phi công chc gi chc v lãnh đạo, qun lý; không làm nhim v ch huy, điu hành.
- Lut T tng hình s quy định Kim sát viên là người tiến hành t tng, do đó Kim sát viên chđược làm nhng vic mà pháp lut cho phép, nếu để xy ra oan sai thì Kim sát viên phi chu trách nhim trước pháp lut và phi đền bù oan, sai theo Ngh quyết s 388 ca U ban Thường v Quc hi quy định. Đồng thi Điu 5 Pháp lnh Kim sát viên cũng quy định: "Kim sát viên phi chu trách nhim trước pháp lut v vic thc hin nhim v, quyn hn ca mình; nếu có hành vi vi phm pháp lut thì tu theo tính cht, mc độ vi phm mà b x lý k lut hoc b truy cu trách nhim hình s theo quy định ca pháp lut".
- Điu 12 Pháp lnh Kim sát viên quy định: "Kim sát viên thc hin nhim v theo s phân công ca Vin trưởng cp mình và chu trách nhim trước Vin trưởng".
Theo các quy định trên ca pháp lut thì Kim sát viên là công chc chuyên môn nghip v, có nhim v thc hành quyn công t, kim sát các hot động tư pháp và chđược làm nhng gì mà B lut T tng hình s, B lut T tng dân s và pháp lut cho phép. Đồng thi, Kim sát viên còn làm nhim v theo s phân công ca Vin trưởng và phi chu trách nhim trước pháp lut v hành vi vi phm ca mình, nếu để xy ra oan sai thì phi chu trách nhim trước Vin trưởng Vin kim sát cp mình và trước pháp lut.
Ti khon 2.4 đim 2 mc II ca Ngh quyết s 49 xác định: …Tăng thi hn b nhim chc danh tư pháp hoc thc hin chếđộ b nhim không có k hn.
Hin ti các chc danh công chc Nhà nước khác đều không phi b nhim li, vì thun tuý ch là công chc chuyên môn nghip v, là mt ngh, nhm khuyến khích h phn đấu đi sâu nghiên cu nhim v chuyên môn, gn bó, tn tu làm vic sut đời; nếu có vi phm thì cách chc Kim sát viên, nếu phm ti thì truy t trước pháp lut. Hơn na, vic b nhim li phi tiến hành các quy trình v công tác cán b và các th tc hành chính mt nhiu thi gian không cn thiết.
Mt khác, thông qua vic b nhim li Kim sát viên theo quy định ca Pháp lnh Kim sát viên năm 2002, tuyt đại đa s Kim sát viên được đề ngh, thì đều được được b nhim li. C th, trong tng s Kim sát viên các cp được đề ngh b nhim li, thì tuyt đại đa sđều được Hi đồng tuyn chn Kim sát viên các cp đề ngh b nhim li. Thông qua vic b nhim li, toàn ngành ch có mt s ít người b min nhim Kim sát viên (khong 3%), do tham gia 2 cuc kháng chiến chng gic ngoi xâm, không đủ tiêu chun v bng cp đào to, tui cao, sc kho yếu, nên không đáp ng yêu cu, tiêu chun.... Nhìn chung, s người không được b nhim li chiếm t l thp.
Do đó, Điu 4 Pháp lnh quy định "Nhim k ca Kim sát viên là năm năm, k t ngày được b nhim" cn được xem xét li để quy định li cho phù hp, theo hướng không nên quy định b nhim Kim sát viên theo nhim k.
3. Vn đề th 3: Kim sát viên thc hin nhim v thuc thm quyn ca Vin kim sát cp mình (Điu 12)
 Điu 12 quy định "Kim sát viên thc hin nhim v thc hành quyn công t, kim sát các hot động tư pháp thuc thm quyn Vin kim sát cp mình...". Vic quy định như vy ch phù hp vi  Điu 3 quy định các chc danh Kim sát viên gn vi địa gii hành chính, dn đến khó khăn trong công tác chđạo điu hành ca Vin trưởng Vin kim sát các cp và s lãnh đạo thng nht ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân ti cao trong vic điu động, bit phái Kim sát viên t Vin kim sát cp trên xung Vin kim sát cp dưới, và t Vin kim sát cp dưới lên Vin kim sát cp trên trong vic phi hp làm nhim v Kim sát vic tuân theo pháp lut, thc hành quyn công t vi tư cách là người tiến hành t tng và "t trói mình", không khoa hc trong vic s dng lao động, nht là khi Vin kim sát nhân dân cp huyn đã thc hin thm quyn mi v THQCT-KSĐT, KSXX các v án hình s và kim sát vic gii quyết các v án dân s.
Mt khác, khi nước ta đã ra nhp t chc thương mi thế gii (WTO) thì vic quy định như trên s gây cn tr trong vic c Kim sát viên tiến hành t tng đối vi các v án hình s do người Vit nam phm ti nước ngoài theo hip định tương tr tư pháp gia nước ta đã ký vi các nước, vì Kim sát viên chđược thc hin nhin nhim v thuc phm vi thm quyn ca Vin kim sát cp mình; tc là ch trong phm vi địa gii hành chính cp huyn, địa gii hành chính cp tnh và thm quyn bên trong lãnh th Vit Nam, không có thm quyn thc hin nhim v vi tư cách là người tiến hành t tng bên ngoài lãnh th Vit Nam. Đặc bit, khi Vin kim sát nhân dân được t chc li theo mô hình Toà án 4 cp, gn vi thm quyn xét x thì vic quy định như trên s càng khó khăn trong công tác chđạo, điu hành ca Vin trưởng VKSND các cp trong vic c Kim sát viên tiến hành t tng, không phù hp vi chính sách cán b và không lô gích.
Xut phát t chếđịnh Vin kim sát nhân dân được t chc và hot động theo nguyên tc tp trung thng nht, Kim sát viên làm nhim v theo s chđạo trc tiếp ca Vin trưởng cp mình, s lãnh đạo thng nht ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân ti cao và Kim sát viên là người tiến hành t tng. Căn c Ngh quyết s 11 ca B Chính tr v luân chuyn cán b lãnh đạo, qun lý và Nghđịnh s 158 ca Chính ph v vic định k chuyn đổi v trí công tác. Do đó, nếu quy định "Kim sát viên thc hin nhim v thc hành quyn công t, kim sát các hot động tư pháp thuc thm quyn Vin kim sát cp mình..." là không phù hp vi ch trương ca Đảng, Nhà nước v luân chuyn cán bđịnh k chuyn đổi v trí công tác t dưới lên trên và t trên xung dưới; khó khăn trong công tác điu động Kim sát viên và s lãnh đạo thng nht ca Vin trưởng Vin KSND ti cao trong thc hin nhim v thc hành quyn công t và kim sát các hot động tư pháp, không sát vi thc tế và hi nhp; không phù hp vi cơ cu cán b ca mt đơn v cn và đủ; không thu lý đạt tình trong vic thc hin chính sách cán b.
4. Vn đề th tư: V chính sách tin lương và ph cp đối vi Kim sát viên (Điu 31)
Điu 31 Pháp lnh Kim sát viên VKSND quy định: "Kim sát viên có thang bc lương riêng, được hưởng ph cp trách nhim và các ph cp khác do pháp lut quy định".
Mc dù Điu lut này đã được Nhà nước c th hoá bng Ngh quyết s 730 ngày 30/9/2004 ca U ban Thường v Quc hi quy định thang, bng lương riêng ca Kim sát viên, Điu tra viên và Quyết định s 138/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 ca Th tướng Chính ph v chếđộ ph cp trách nhim đối vi Kim sát viên, Điu tra viên ngành Kim sát. Nhưng ni dung thang lương, bc lương được thiết kế ging như thang lương, bc lương, h s lương ca Bng lương đối vi cán b, công chc trong các cơ quan hành chính Nhà nước (Ban hành kèm theo Nghđịnh s 204 ngày 14/12/2004 ca Chính ph) là chưa đúng vi tinh thn ca Điu 31 Pháp lnh Kim sát viên.
Nhng năm gn đây, Trung ương Đảng, B Chính trđã ban hành nhiu Ngh quyết quan trng v ci cách tư pháp, trong đó đã xác định đổi mi chính sách tin lương, chếđộđãi ngđối vi cán b tư pháp. Đó là Ngh quyết s 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 ca B Chính tr v Chiến lược ci cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoch s 05-KH/CCTP, ngày 22/02/2006 ca Ban Chđạo ci cách Tư pháp Trung ương (giai đon 2006 - 2010); Ngh quyết Hi ngh ln th ba Ban Chp hành Trung ương Đảng khoá X v tăng cường s lãnh đạo ca Đảng đối vi công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí đã xác định: Tăng lương hoc tăng mc ph cp ưu đãi ngh nghip và ci thin điu kin làm vic cho các ngành....Kim sát, Toà án và mt s ngành d phát sinh tham nhũng. Đặc bit, Kết lun s 20-KL/TW, ngày 28/01/2008 ca Hi ngh ln th sáu Ban Chp hành Trung ương khoá X đã nêu rõ: Xem xét , sa đổi kp thi nhng bt hp lý phát sinh trong tương quan tin lương và ph cp chc v lãnh đạo gia các chc danh cán b, công chc, viên chc trong h thng chính tr (Đảng, Nhà nước, Mt trn và các đoàn th). Thc hin chếđộ ph cp công vđối vi cán b, công chc và lc lượng vũ trang; nghiên cu áp dng chếđộ ph cp thâm niên ngh cho phù hp đối vi mt s ngành, ngh, bo đảm tương quan tin lương gia lc lượng vũ trang so vi công chc hành chính như hin nay. Vì vy, Điu 31 cn phi được th chế c th, rõ ràng hơn trong vic thiết kế bc lương, thang lương đối vi Kim sát viên, k c v bi s tin lương ti thiu ca Kim sát viên mi cp và các loi ph cp, tng bước đề ngh Nhà nước xây dng Lut v tin lương.
5. Vn đề th năm: V trang phc đối vi Kim sát viên (Điu 32)
Theo l trình ci cách tư pháp mà Ngh quyết s 49 ca B Chính trđã xác định, thì sau năm 2010 t chc ca Vin kim sát nhân dân s t chc li theo mô hình Toà án 4 cp, theo thm quyn xét x, thay cho mô hình Vin kim sát theo 3 cp hành chính hin nay. Do đó h thng các chc danh Vin trưởng, Phó Vin trưởng, Kim sát viên VKSND cp huyn, cp tnh s không còn phù hp vi t chc b máy ca Vin kim sát 4 cp, theo thm quyn xét x. Vì vy, Điu 32 quy định: "Kim sát viên, cán b ngành Kim sát được cp....phù hiu, Kim sát viên được cp cp hiu..." theo 3 cp hành chính hin nay cũng cn phi được nghiên cu sa đổi cho phù hp.
Mt khác, qua 5 năm thc hin Ngh quyết s 219/2003/NQ-UBTVQH11 ca U ban Thường v Quc hi, cho thy mt s quy định v vic cán b, công chc ngành Kim sát được cp mũ mm, Kim sát viên còn được cp mũ Kêpi là khó thc hin, chưa phù hp vi trang phc ca cán b, công chc làm vic ti công s.
Nguyên nhân
T năm 2003 đến nay, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiu ch trương, chính sách mi v cán b, công chc; v ci cách tư pháp, ci cách hành chính, đổi mi chính sách tin lương…như Ngh quyết s 49/NQ-TW ca B Chính tr v ci cách tư pháp, Ngh quyết s 11/NQ-TW ca B Chính tr v luân chuyn cán b lãnh đạo, qun lý, Nghđịnh 158/NĐ-CP ca Chính ph vđịnh k chuyn đổi v trí công tác… Do đó, vic sa đổi Pháp lnh Kim sát viên là yêu cu khách quan cho phù hp vi các yêu cu ca Đảng, Nhà nước trong thi k hi nhp.
Quc hi, U ban Thường v Quc hi ban hành nhiu Lut, Pháp lnh mi quy định nhiu vn đề có liên quan đến cán b, công chc; nht là B Lut T tng hình s quy định đến vai trò ca Kim sát viên trong tiến hành t tng hình s.
Trong xu thế toàn cu hoá và hi nhp quc tế, các chếđịnh v Kim sát viên trong Pháp lnh Kim sát viên Vin kim sát nhân dân cũng cn phi được nghiên cu quy định cho phù hp vi các Ngh quyết ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước và thông l quc tế.
III. Mt s đ ngh trong vic xây dng và hoàn thin pháp lnh kim sát viên vin kim sát nhân dân
1. Vn đề th nht: Xác định chc danh Kim sát viên (ngch Kim sát viên) (Điu 3)
Vic xác định tên đối vi chc danh Kim sát viên là mt vic hết sc quan trng vì nó liên quan đến vic điu động, b trí sp xếp cán b, nht là trong vic luân chuyn cán b, định k chuyn đổi v trí công tác, c Kim sát viên tiến hành t tng, thc hin chính sách cán b và công tác chđạo, điu hành ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân các cp, do đó đề ngh sa li Điu 3 như sau:
Điu 3 mi
 Kim sát viên Vin kim sát nhân dân nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit nam gm có:
- Kim sát viên cao cp;
- Kim sát viên trung cp;
- Kim sát viên.
Quy định như trên nhm mc đích Kim sát viên cao cp sđược b trí c 3 cp, ch yếu Vin kim sát nhân dân ti cao, Vin kim sát cp cao, và mt sđược b trí Vin kim sát cp tnh nếu thy cn thiết (k c Vin kim sát quân s Trung ương và mt sđược b trí Vin kim sát quân s cp quân khu nếu thy cn thiết). Hoc khi luân chuyn Kim sát viên cao cp t Vin kim sát nhân dân ti cao xung Vin kim sát nhân dân cp tnh thì h vn đủ thm quyn để tiến hành t tng theo quy định ca B Lut T tng hình s. Kim sát viên trung cp được b trí ơ c 4 cp, ch yếu Vin kim sát nhân dân cp tnh, mt sđược b trí VKSND ti cao, Vin kim sát cp cao để va là người giúp vic Kim sát viên cao cp trong vic tiến hành t tng, va là ngun để xem xét b nhim Kim sát viên cao cp; mt sđược b trí Vin kim sát cp huyn và Vin kim sát khu vc, do đã thc hin vic tăng thm quyn và luân chuyn cán b t trên xung. Mt khác, nhm b trí cơ cu Kim sát viên, cán b hp lý theo 3 độ tui và 3 cp khác nhau trong tng cơ quan, đơn v, va để bo đảm tính kế tha, tr hoá và chuyên sâu theo tinh thn Hướng dn s 22-HD/BTCTW, ngày 21/10/2008 ca Ban T chc Trung ương v vic thc hin Ngh quyết s 42-NQ/TW ca B Chính tr v công tác quy hoch cán b lãnh đạo, qun lý trong thi k công nghip hoá, hin đại hoá đất nước.
Vic xác định chc danh Kim sát viên như trên nhm bo đảm vic b trí, sp xếp, điu động, luân chuyn… Kim sát viên các cp làm nhim v bt k Vin kim sát cp nào thì h cũng đều có thm quyn tiến hành t tng theo quy định ca B Lut T tng hình s, B Lut t tng dân s và pháp lut khác.
V chính sách tin lương, khi có sđiu động, luân chuyn, chuyn đổi v trí công tác đối vi cán b t Vin kim sát cp trên xung Vin kim sát cp dưới và t Vin kim sát cp dưới lên Vin kim sát cp trên s không phi chuyn t ngch Kim sát viên sang ngch Kim tra viên như hin nay; không phi xếp li ngch lương, bc lương, ph cp trách nhim đối vi Kim sát viên, nhm đảm bo chính sách cán b, giúp h yên tâm công tác, không b sáo trn v tâm lý và tư tưởng.
2. Vn đề th hai: V vic b nhim Kim sát viên theo nhim k 5 năm mt ln (Điu 4)
Đề ngh nên bĐiu 4, quy định nhim k ca Kim sát viên là 5 năm, k t ngày được b nhim, vì theo Ngh quyết s 49/NQ-TW ca B Chính trđã ch rõ: Nghiên cu tăng thi hn b nhim các chc danh tư pháp hoc thc hin chếđộ b nhim không có k hn. Mt khác, Pháp lnh cán b, công chc quy định Kim sát viên là công chc Nhà nước, B Lut t tng hình s  quy định Kim sát viên là người tiến hành t tng và mi hot động ca Kim sát viên đều đặt dưới s chđạo, điu hành ca Vin trưởng, Phó Vin trưởng Vin kim sát các cp. Vì vy, không nên quy định nhim k ca Kim sát viên là 5 năm.     
3. Vn đề th ba: Xác định thm quyn ca Kim sát viên khi thc hin nhim v thuc phm vi Vin kim sát cp mình (Điu 12)
Do Điu 12 quy định "Kim sát viên thc hin nhim v thc hành quyn công t, kim sát các hot động tư pháp thuc thm quyn Vin kim sát cp mình" nên đã gây khó khăn đến vic điu động, luân chuyn …Kim sát viên tiến hành t tng hình s Vin kim sát cp trên, hoc Vin kim sát cp dưới, hoc bên ngoài ngoài lãnh th Vit Nam. Do đó đề ngh bđon văn "thuc thm quyn Vin kim sát cp mình" và Điu 12 mi được sa li như sau:
Điu 12 mi
"Kim sát viên thc hin nhim v thc hành quyn công t, kim sát các hot động tư pháp theo s phân công ca Vin trưởng và chu trách nhim trước Vin trưởng.
Nhim v, quyn hn c th ca kim sát viên khi thc hành quyn công t và Kim sát các hot động tư pháp do pháp lut quy định".
Quy định như vy nhm th chếđúng nguyên tc t chc và hot động ca Vin kim sát nhân dân là tp trung thng nht; đã là Kim sát viên thì đều có thm quyn tiến hành t tng Vin kim sát các cp, k c ngoài lãnh th Vit Nam theo các Hip định tương tr tư pháp mà nước ta đã ký kết vi các nước và theo s phân công ca Vin trưởng, ch không ch thc hin nhim v phm vi hp theo cp hành chính như hin nay. To điu kin thun li cho Vin trưởng Vin kim sát các cp trong vic chđạo, điu hành, điu động, luân chuyn và phân công nhim vđối vi Kim sát viên khi tiến hành t tng.  
4. Vn đề th tư: V chính sách tin lương và ph cp đối vi Kim sát viên (Điu 31)
Đề nghĐiu 31 được quy định như sau: "Kim sát viên có bng lương riêng; Kim sát viên được hưởng ph cp trách nhim, ph cp thâm niên và các ph cp khác do U ban Thường v Quc hi quy định".
Quy định như vy nhm xác định rõ Kim sát viên có bng lương riêng, ngoài ra còn quy định rõ Kim sát viên được hưởng ph cp thâm niên và các loi ph cp khác do U ban Thường v Quc hi quy định, theo Điu 48 Lut T chc Vin kim sát nhân dân năm 2002.
Thc hin ch trương ca Đảng vđẩy mnh công tác tng kết thc tin và nghiên cu lý lun, k c trong nước và thế gii, tiếp tc làm rõ hơn nhng vn đề bc súc do thc tin đặt ra. Trên cơ sđó th chế hoá kp thi, đúng đắn đường li, chính sách ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước, tiếp thu có chn lc kinh nghim quc tế và trong nước để sa đổi, b sung hoàn thin pháp lut, thì vic tng kết 5 năm thi hành Pháp lnh Kim sát viên Vin kim sát nhân dân là yêu cu tt yếu, khách quan, phù hp vi Ngh quyết s 49 NQ/TW ca B Chính tr v chiến lược ci cách tư pháp đến năm 2020, B Lut t tng hình s và các văn bn quy phm pháp lut khác ca Nhà nước mi ban hành v cán b, công chc; phù hp vi hi nhp quc tế và tình hình thc tế ca Vin kim sát nhân dân, góp phn vào vic sa đổi, b sung Pháp lnh Kim sát viên Vin kim sát nhân dân năm 2002 cho phù hp.
 
Ph lc
Các tài liu nghiên cu
 
1. Văn kin đại hi đại biu toàn quc ln th X,
2. Ngh quyết s 49 NQ/TW, ngày 02/6/2005 ca B Chính tr v chiến lược ci cách tư pháp đến năm 2020;
3. Ngh quyết s 48 NQ/TW, ngày 24/5/2005 ca B Chính tr v chiến lược xây dng và hoàn thin h thng pháp lut Vit Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;
4. Ngh quyết ln th 3 (khoá VIII) ca BCHTW v Chiến lược cán b thi kđẩy mnh công nghip hoá, hin đại hoá đất nước;
5. Ngh quyết ln th 6 (ln 2) khoá VIII ca BCHTW v mt s vn đề cơ bn và cp bách trong công tác xây dng đảng hin nay;
6. Ngh quyết s 11/NQ-TW, ngày 25/01/2002 ca B Chính tr v luân chuyn cán b lãnh đạo, qun lý;
7. Ngh quyết s 04 -NQ/TW, ngày 21/8/2006 ca Hi ngh ln th ba (khoá X) BCHTW v tăng cường s lãnh đạo ca Đảng đối vi công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí;
8. Kết lun s 20-KL/TW, ngày 28/01/2008 ca Hi ngh ln th sáu Ban Chp hành Trung ương khoá X v ci cách chính sách tin lương, BHXH ….giai đon 2008-2010;
9. Hiến pháp năm 1992;
10. B Lut T tng hình s năm 2003;
11. Lut T chc Vin kim sát nhân dân năm 2002;
12. Pháp lnh cán b, công chc năm 2003;
13. Pháp lnh Kim sát viên VKSND năm 2002;
14. Ngh quyết s 730 ngày 30/9/2004 ca U ban Thường v Quc hi v bng lương ngành Kim sát;
15. Nghđịnh s 204 ngày 14/12/2004 ca Chính ph v bng lương đối vi cán b, công chc trong các cơ quan hành chính Nhà nước;
16. Nghđịnh s 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 ca Chính ph vđịnh k chuyn đổi v trí công tác;
17. Kế hoch s 05-KH/CCTP, ngày 22/2/2006 ca Ban Chđạo ci cách tư pháp Trung ương;
18. Báo cáo tng kết công tác Kim sát năm 2002 ca Vin kim sát nhân dân ti cao;
19. Báo cáo tng kết công tác Kim sát năm 2007 ca Vin kim sát nhân dân ti cao.
Tìm kiếm