CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

24/08/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 19/8/2010, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 348,349/QĐ-VKS về việc thành lập đoàn kiểm tra quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Ban cán sựĐảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chỉ thị số 02/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2010 của VKSND tỉnh Hải Dương. Đoàn kiểm tra do Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng 03 trưởng phòng là thành viên, tiến hành kiểm tra tại phòng 1, phòng 3 và VKSND huyện Tứ Kỳ, VKSND huyện Thanh Miện...
Tin v hot động ca Vin kim sát nhân dân các cp
1. Ngày 19/8/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Hi Dương ban hành Quyết định s 348,349/QĐ-VKS  v vic thành lp đoàn kim tra quán trit, thc hin các Ngh quyết ca Ban cán sĐảng Vin kim sát nhân dân ti cao, Ch th s 02/CT-VKSTC ca Vin trưởng VKSND ti cao và Kế hoch công tác năm 2010 ca VKSND tnh Hi Dương. Đoàn kim tra do Phó Vin trưởng làm trưởng đoàn cùng 03 trưởng phòng là thành viên, tiến hành kim tra ti phòng 1, phòng 3 và VKSND huyn T K, VKSND huyn Thanh Min.
2. Ngày 11/8/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Thanh Hóa ban hành Kế hoch kim tra vic quán trit, thc hin các Ngh quyết ca BCS Đảng Vin kim sát nhân dân ti cao, Ch th s 02/CT-VKSTC v công tác ca ngành Kim sát nhân dân năm 2010. Kế hoch nêu mc đích, yêu cu; ni dung và cách thc t chc thc hin. Theo đó, VKSND tnh thành lp 04 đoàn kim tra, mi đoàn gm 3 đồng chí do 01 đồng chí Phó Vin trưởng làm trưởng đoàn, các đồng chí Trưởng, Phó phòng làm thành viên.
Tiến hành kim tra ti VKSND huyn Thiu Hóa, Nga Sơn, Yên Định, TP. Thanh Hóa, Tĩnh Gia, th xã Sm Sơn, Cm Thy, Lang Chánh; phòng 1A, phòng 2, phòng 3, phòng 6.
 
 Thi gian kim tra t ngày 19 đến 26/8/2010. Đối vi các đơn v không thuc din kim tra trc tiếp thì t chc t kim tra và báo cáo kết qu v VKS tnh trước ngày 25/8/2010.
3. Ngày 16/8/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Bc Liêu ban hành Kế hoch kim tra s 203/KH-VKS v vic thc hin Kế hoch công tác kim sát năm 2010 đối vi VKSND các huyn, th xã. Kế hoch kim tra nêu ni dung kim tra, cách thc t chc thc hin. Theo đó, Vin kim sát nhân dân tnh s tiến hành kim tra ti các Vin kim sát: Đông Hi, Giá Rai, Hng Dân, Phước Long, Bc Liêu, Vĩnh Li, Hòa Bình.
Thi đim ly s liu kim tra t ngày 01/12/2009 đến 31/7/2010.
Thi gian kim tra t ngày 06 đến ngày 16/9/2010.
 
4. Ngày 09/8/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Đắc Lc ban hành văn bn s 656/VKS-VP v nhng công vic trng tâm trước mt gi các phòng thuc VKSND tnh và VKS cp huyn. Ni dung:
Phi hp vi cp y Đảng ph biến, quán trit Kế hoch 97/KH-TU ngày 23/7/2010 ca Tnh y đắc Lc vđảm bo an ninh trt tĐại hi Đảng b các cp, tiến ti Đại hi Đại biu toàn quc ln th XI ca Đảng;
Tăng cường phi hp liên ngành trong quá trình thc hin chc năng, nhim v; làm tt công tác kim sát bn án và kháng ngh
Các đơn vđã được Ban pháp chế Hi đồng nhân dân tnh giám sát năm 2010 phi khn trương xây dng chương trình khc phc nhng khuyết đim, tn ti đã được ch ra trong Báo cáo kết qu giám sát ca Ban pháp chế HĐND tnh;
Chp hành nghiêm chnh quy định ca Đảng, Nhà nước và ca ngành v thc hành tiết kim, chng lãng phí, k lut lao động, ni quy cơ quan…
Đẩy mnh phong trào thi đua yêu nước để chào mng các ngày l ln ca đất nước và địa phương.
5. Ngày 16/8/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Đắc Lc ban hành  văn bn 580/VKS-P10 v vic trin khai thc hin Thông tư Liên tch s 14/2010/TTLT ngày 26/7/2010, hướng dn mt s vn đề v th tc thi hành án dân s và phi hp liên ngành trong thi hành án dân s gi Vin trưởng VKS huyn, thành ph, th xã thuc tnh yêu cu ph biến, quán trit đến cán b, kim sát viên nhn thc đầy đủ v ni dung các điu khon ca Thông tưđể thc hin tt hơn công tác kim sát thi hành án dân s và công tác phi hp trong thi hành án dân s.
Thông tư s 14/2010/TTLT có hiu lc t ngày 15/9/2010, thay thế Thông tư liên ngành s 981/TTLN ngày 21/9/1993 ca B tư pháp, Vin kim sát nhân dân ti cao, Tòa án nhân dân ti cao hướng dn thc hin mt s quy định ca Pháp lnh thi hành án dân s; Thông tư liên tch s 12/2001/TTLT-BTP-VKSNDTC ngày 26/02/2001 ca B tư pháp, Vin kim sát nhân dân ti cao hướng dn thc hin mt s quy định pháp lut thi hành án dân s.
Tng hp: Thanh Tâm.
Tìm kiếm