CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

TIN VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÁC CẤP

16/08/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
Qua theo dõi việc Chấp hành chế độ báo cáo, gửi thông báo thụ lý, thông báo kháng cáo và kiểm sát các bản án, quyết định trong lĩnh vực dân sự 06 tháng đầu năm 2010 của Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố về Viện kiểm sát tỉnh, ngày 02/7/2010, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 49/TB-VKS-P5. Nội dung:
TIN V THC HÀNH QUYN CÔNG T VÀ KIM SÁT CÁC HOT ĐỘNG TƯ PHÁP CA VIN KIM SÁT NHÂN DÂN CÁC CP
Thông báo rút kinh nghim ca Vin kim sát nhân dân các cp:
1. Vin kim sát nhân dân tnh Qung Ninh
         Qua theo dõi vic Chp hành chế độ báo cáo, gi thông báo th lý, thông báo kháng cáo và kim sát các bn án, quyết định trong lĩnh vc dân s 06 tháng đầu năm 2010 ca Vin kim sát nhân dân huyn, th xã, thành ph v Vin kim sát tnh, ngày 02/7/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Qung Ninh ban hành Thông báo rút kinh nghim s 49/TBVKS-P5. Ni dung:
- Về gi báo cáo tun, báo cáo tháng: Các Vin kim sát chp hành tt vic gi báo cáo tun, báo cáo tháng là: H Long, Cm Ph, Đông Triu, Yên Hưng, Móng Cái, Đầm Hà, Hi Hà, Vân Đồn, Tiên Yên, Bình Liêu.
- Về gi thông báo th lý ca Toà án:
Vin kim sát tnh không nhn được thông báo th lý ca Toà án ca Vin kim sát Ba Ch, Bình Liêu và Uông Bí. Mt s Vin kim sát gi chưa đầy đủ là Hải Hà, Cm Ph, Hoành B, Móng Cái và H Long.
- V vic gi báo cáo chuyên đề: Mt sđơn v gi chm như Vin kim sát Hoành B, Tiên Yên, Uông Bí, Cô Tô, riêng Vin kim sát Ba Ch không gi.
- V gi thông báo v án có kháng cáo ca Toà án:
S v án có kháng cáo Toà án cp phúc thm th lý là 33 vụ, nhưng Vin kim sát tnh ch nhn được 19 thông báo kháng cáo. Các Vin kim sát gi thiếu là H Long, Cm Ph, Uông Bí, Hi Hà và Móng Cái.
- Về gi bn kháng ngh cho đương s:
 Mt s Vin kim sát khi ban hành kháng ngh không có văn bn th hin vic đã gi bn kháng ngh cho đương s, do gi thường bng bưu đin, nên ti phiên toà phúc thm đương s khai không nhn được, vi phm Điu 253 B lut t tng hình s (V Vũ Đức Thun, Móng Cái; v Trn Quý Hai, Đông Triu).
Vic không gi các loi văn bn trên ca Vin kim sát mt s huyn, thđã gây khó khăn cho vic nghiên cu, tng hp ca Vin kim sát tnh.
* V cht lượng công tác kim sát:
- Vin kim sát 2 cp đã phát hin được nhiu vi phm thiếu sót trong quá trình th lý, gii quyết các v vic dân s. Ban hành 26 kháng ngh, 34 văn bn kiến ngh. Nhng đơn v làm tt công tác này là H Long, Cm Ph, Đông Triu, Yên Hưng, Móng Cái, Vân Đồn, Hi Hà.
          Riêng Vin kim sát th xã Uông Bí, chưa đầu tư thi gian nghiên cu tài liu, văn bn và do trình độ hn chế nên không phát hin ra các vi phm để kháng ngh.
          Các đơn v chưa ban hành được kháng ngh, kiến ngh là: Tiên Yên, Hoành B, Ba Ch, Bình Liêu, Cô Tô.
          - Mt s vn đề cn rút kinh nghim và lưu ý trong quá trình nghiên cu bn án, quyết định ca Toà án cùng cp:
          + Vi phm trong tính án phí ca Toà án: V án Lê Th Leo Đông Triu, theo đơn khi kin tài sn tranh chp là 800 m­2 đất th trn Mo Khê, nhưng quá trình th lý gii quyết, toà án chp nhn s tho thun ca các bên ch vi giá 24 triu đồng mà không tiến hành định giá là vi phm khon 2 Điu 92 B lut t tng dân s (v này Vin kim sát huyn đã kháng nghđược Toà phúc thm x chp nhn kháng ngh); V chia tài sn tha kế trong trường hp mt đồng s hu chết thì đương s ch phi chu án phí phân chia phn tài sn ca người chết để li nhưng Toà án li buc đương s phi chu án phí đối vi phn tài sn không yêu cu chia (V Nguyn Th Hiên Móng Cái. V này Vin kim sát Móng Cái đã kháng nghđược Toà phúc thm x chp nhn)
Ngoài ra, Vin kim sát nhân dân tnh còn nêu mt s dng vi phm ca Toà án như: khi gii quyết các v án dân s tách, nhp v án tu tin (v Nguyn Th Vinh Uông Bí, Vin kim sát tnh đã kháng nghđược Toà án cp phúc thm x chp nhn kháng ngh); tr li đơn khi kin trái pháp lut (đơn ca bà Nguyn Th Sáu phường Trà C, thành ph Móng Cái. Vin kim sát tnh đã kiến nghđến Chánh án TAND tnh chđạo cp huyn th lý gii quyết đơn khi kin ca bà Sáu, Toà án Móng Cái đã phi th lý gii quyết )   
2. Vin kim sát nhân dân tnh Thái Bình:
 Ngày 16/7/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Thái Bình ban hành văn bn s 468/TB-VKS gi Vin kim sát nhân dân huyn, th xã, thành ph thuc tnh Thái Bình cn lưu ý rút kinh nghim trong vic gii quyết các v án dân s thông qua mt s v án dân s b hu, sa do có kháng ngh ca Vin kim sát.
 * V tranh chp quyn s dng đất gia: Đồng nguyên đơn Tô Quang Huân, sinh năm 1949 và bà Bùi Th Thía, sinh năm 1964 vi đồng bđơn Nguyn Ngc Khuê, sinh năm 1956 và Tô Th Bc, sinh năm 1958. Nguyên đơn và bđơn đều trú ti phường Trn Hưng Đạo, thành ph Thái Bình.
Bn án s 04/2010/TCDS- ST ca TAND thành ph Thái Bình gii quyết v kin trên đã có vi phm sau:
Trong quá trình gii quyết v kin TAND thành ph Thái Bình không đưa đại din UBND phường Trn Hưng Đạo vào tham gia t tng vi tư cách là người có quyn li và nghĩa v liên quan và không đưa ông Phm Văn Điu là người chuyn nhượng đất cho ông Khuê (người biết các tình tiết có liên quan) vào tham gia gii quyết v án là trái vi quy định ti khon 4 Điu 56, Điu 65 B lut t tng dân s.
Ngày 02/3/2010, Vin kim sát thành ph nhn được bn án nêu trên đã nghiên cu (th hin bng phiếu kim sát) nhưng không phát hin được vi phm, đã gi cho Vin kim sát tnh. Vin kim sát tnh nghiên cu phát hin vi phm đã kháng nghđược Toà án cp phúc thm x chp nhn mt phn kháng ngh.
* V “Tranh chp Hôn nhân gia đình” gia nguyên đơn Nguyn Tt Tuyến, sinh năm 1981; địa ch: Qunh Hoa, Qunh Ph, Thái Bình và bđơn Phm Th Gm, sinh năm 1982; sinh quán: Nam Hùng, Nam Trc, Nam Định. Hin nay không rõ địa ch.
Ngày 20/5/2010, TAND huyn Qunh Phđã căn c vào khon 2 Điu 192, Điu 193 và Điu 194 ca B lut t tng dân sđã ra quyết định đình ch vic gii quyết v án s 05/2010/QĐST- HNGĐ, vi lý do: Anh Tuyến không cung cp được địa ch ca bđơn.
- Quyết định đình ch trên vi phm v th tc t tng: Đơn xin ly hôn anh Tuyến ca ch Gm kèm theo phong bì chuyn đơn có ghi người gi là Phm Th Gm, Lc Châu 4, xã Tân Nghĩa. Huyn Duy Linh, tnh Lâm Đồng và sđin thoi di động liên lc (đơn này được ch Gm gi cho UBND xã Qunh Hoa và UBND xã gi TAND huyn Qunh Ph). Ngày 02/02/1010, TAND huyn Qunh Ph cũng nhn được 01 đơn ca ch Gm (bn gc) xin ly hôn vi anh Tuyến và đề ngh TAND huyn Qunh Ph xét x vng mt ch vi lý do xa không vđược và đã thun tình ly hôn.Phong bì thư cũng có địa ch và sđin thoi như trên (bút lc 02,03,04). L ra TAND huyn Qunh Ph phi xác minh làm rõ ch Gm có cư trú địa ch trên không để tiếp tc gii quyết v án, nhưng Toà án li đình ch v án là không có căn c, vi phm nghiêm trng th tc t tng, nh hưởng đến quyn và li ích hp pháp ca đương s.
Vin kim sát huyn Qunh Phđã nghiên cu, phát hin vi phm, báo cáo Vin kim sát tnh. Vin kim sát tnh đã ban hành kháng ngh phúc thm đối vi quyết định trên và được TAND tnh m phiên hp xét quyết định, chp nhn kháng ngh ca Vin kim sát.
3. Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Nai:
* Ngày 26/7/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Nai ban hành Thông báo rút kinh nghim trong công tác kim sát thi hành án hình s, s 1109/TB-VKS-P10. Ni dung:
 Qua theo dõi vic trin khai thc hin Kế hoch công tác kim sát năm 2010 đối vi Vin kim sát nhân dân các huyn, th xã, thành ph, Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Nai nhn thy nhiu đơn vđã trin khai trc tiếp kim sát vic qun lý, giáo dc người được hưởng án treo ti UBND xã, phường, th trn đạt và vượt ch tiêu đề ra. Sau khi tiến hành trc tiếp kim sát các đơn vđã ban hành văn bn kết lun, kiến ngh khc phc vi phm. Tuy nhiên, mt sđơn v không thc hin đúng các biu mu nghip v thi hành án s 17 (Quyết định trc tiếp kim sát thi hành án hình s) và s 17 (Kết lun trc tiếp kim sát).
- Không thc hin đúng biu mu v cách ghi s, ký hiu: các VKS Long Thành, Nhơn Trch, th xã Long Khánh
- Không thc hin đúng tên gi ca quyết định trc tiếp kim sát: Các VKS Long Thành, Định Quán.
- Không vin dn đúng căn c pháp lý ban hành quyết định: Theo biu mu s 17, căn c pháp lý ban hành quyết định trc tiếp kim sát thi hành án hình s là các Điu 23, 24 Lut t chc Vin kim sát nhân dân năm 2002; Điu 23, 257 B lut t tng hình s.
+ Các quyết định t 269 đến 273 ngày 15/7/2010 ca VKS huyn Long Thành li căn c vào Điu 234 B lut t tng hình s quy định v thi hn kháng cáo, kháng ngh.
+ Quyết định s 165/QĐ-VKS ngày 23/6/2010 ca VKS th xã Long Khánh phn căn c pháp lý ban hành quyết định ch ghi căn c là Lut t chc VKSND năm 2002 mà không ghi điu lut c th.
+ Các quyết định s 124, 128, 132 ca VKS huyn Nhơn Trch là quyết định trc tiếp kim sát vic qun lý, giáo dc người được hưởng án treo li vin dn Điu 10 Pháp lnh thi hành án dân s ngày 28/01/2004 và Điu 12 Lut thi hành án dân s s 26/2008/QH 12.
- Không thc hin đúng biu mu nghip v s 19 (Kết lun trc tiếp kim sát) như:
+ Không thc hin đúng biu mu v cách ghi s hiu (VKS các huyn Nhơn Trch, Trng Bom, Long Thành)
+ Không thc hin đúng tên gi ca kết lun trc tiếp kim sát (VKS các huyn, th  Long Khánh, Trng Bom, Long Thành)
Ngoài ra Vin kim sát huyn, th còn mt s vi phm khác như:  Biu mu 19 quy định không ghi thành phn đoàn trc tiếp kim sát nhưng VKS huyn Nhơn Trch vn ghi. Mt sđơn v không nêu tng trường hp vi phm và vin dn, trích dn điu lut đã vi phm mà ch nêu chung chung (VKS th xã Long Khánh, huyn Tân Phú, Trng Bom).
Tng hp: Thanh Tâm
 
 
 
Tìm kiếm