CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin về Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

09/07/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện Kế hoạch kiểm sát trực tiếp số 11/KH-VKS-P4 ngày 11/5/2010 và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp số 12/KH-VKS-P4 ngày 11/5/2010, trong tháng 6/2010, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù 6 tháng đầu năm tại Trại tạm giam- Công an tỉnh Vĩnh Long, kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Nhà tạm giữ của công an Thành phố Vĩnh Long và các huyện Tam Bình, Bình Tân, Long Hồ, Bình Minh, Trà Ôn, Mang Thít, Vũng Liêm. Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành các Kết luận gửi đến Ban giám thị trại giam - Công an tỉnh Vĩnh Long, kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Nhà tạm giữ của công an Thành phố Vĩnh Long và các huyện Tam Bình, Bình Tân, Long Hồ, Bình Minh, Trà Ôn, Mang Thít, Vũng Liêm. Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành các Kết luận gửi đến Ban giám thị trại giam- Công an tỉnh và Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố được kiểm sát trực tiếp
Tin v Thc hành quyn công t và kim sát các hot đng tư pháp ca Vin kim sát nhân dân các cp
 
1. Vin kim sát nhân dân tnh Vĩnh Long:
Thc hin Kế hoch kim sát trc tiếp s 11/KH-VKS-P4 ngày 11/5/2010 và Kế hoch kim sát trc tiếp s 12/KH-VKS-P4 ngày 11/5/2010, trong tháng 6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Vĩnh Long đã tiến hành kim sát vic tuân theo pháp lut trong công tác tm gi, tm giam, qun lý và giáo dc người chp hành án pht tù 6 tháng đầu năm ti Tri tm giam - Công an tnh Vĩnh Long, kim sát vic tuân theo pháp lut ti Nhà tm gi ca công an Thành ph Vĩnh Long và các huyn Tam Bình, Bình Tân, Long H, Bình Minh, Trà Ôn, Mang Thít, Vũng Liêm.
 Kết thúc đợt kim sát, Vin kim sát nhân dân tnh Vĩnh Long đã ban hành các Kết lun gi đến Ban giám th tri giam- Công an tnh và Trưởng nhà tm gi Công an huyn, thành phđược kim sát trc tiếp. Các kết lun đã đánh giá, ghi nhn nhng ưu đim trong công tác tm gi, tm giam, qun lý giáo dc người chp hành án pht tù ti Tri tm giam - Công an tnh và ưu đim ti các nhà tm gi Công an huyn, thành ph như: Qui định ca pháp lut v giam, gi cơ bn được chp hành nghiêm túc, chế độ đối vi người b tm gi, tm giam được đảm bo… Kết lun cũng đã ch ra nhng tn ti ca các đơn v nêu trên như: H sơ b can không có lý lch b can hoc lý lch b can là bn photocopy nhưng không đóng du sao y, mt s h sơ cơ quan điu tra thay đổi ti danh nhưng không th hin quyết định thay đổi quyết định khi t b can, Biên bn bt b can để tm giam điu tra viên không ký tên; Lnh bt b can để tm giam không có tên Th trưởng Cơ quan điu tra ra lnh bt; lnh tm giam b can tng đạt không ghi ngày, gi; có nơi h sơ không có quyết định phê chun quyết định gia hn tm gi ln th hai ca Vin kim sát và ngày tháng trong Quyết định gia hn tm gi ln hai b sa, xóa nhưng không đóng du treo v.v…Nhng thiếu sót nêu trên đã vi phm Điu 16, Nghđịnh 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 ca Chính ph ban hành Quy chế v tm gi, tm giam.
Ti Tri tm giam-Công an tnh có mt s trường hp chưa phân loi trong giam gi. C th: còn giam chung bung đối vi các b can trong cùng mt v án hoc giam b can phm ti “Hiếp dâm tr em”, b can phm ti “La đảo chiếm đot tài sn”  chung vi các b can phm ti giết người. Vi phm khon 1,2 Điu 15 Nghđịnh 89 ca Chính ph. Nhng thiếu sót, vi phm nêu trên có nhng nguyên nhân khách quan như: bung giam gi ca Tri tm giam ít nhưng can phm nhiu, không đủ bung giam để phân loi.
Vin kim sát nhân dân tnh Vĩnh Long kiến nghđến Ban giám th Tri tm giam- Công an tnh và Trưởng nhà tm gi Công an huyn, thành phđã trc tiếp kim sát khc phc nhng tn ti thiếu sót nêu trên.
Riêng Nhà tm gi ca Công an huyn Bình Tân và huyn Tam Bình đều thc hin tt các qui định ca pháp lut v tm gi, tm giam, không có vi phm và tn ti gì cn khc phc.
 
2. Vin kim sát nhân dân tnh Đin Biên:
 Ngày 14/6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Đin Biên ban hành Thông báo rút kinh nghim s 100/CV gi Vin kim sát nhân dân huyn, th xã, thành ph tnh Đin Biên cn lưu ý mt s vn đề trong quá trình kim sát vic gii quyết án dân s như: Chp hành vic gi bn sao bn án, quyết định ca TAND huyn, th cho Vin kim sát tnh (Vin kim sát huyn Tun Giáo, Mường ng, Mường Nhé không gi bn sao bn án, quyết định cho VKS tnh).
Ngoài ra, Vin kim sát nhân dân tnh Đin Biên còn gii thích mt s vn đề trong vic áp dng pháp lut qua tng kết 10 năm thc hin Lut Hôn nhân gia đình (HNGĐ), 05 năm thc hin B lut dân s và Thông tư liên tch s 03/2005 như: Không thc hin đăng ký kết hôn, ch t chc cưới theo phong tc, nếu có tranh chp v hôn nhân thì áp dng Điu 87 Lut HNGĐ và Ngh quyết 35 /2000/QH10 ngày 09/6/2000 ca Quc hi để gii quyết; Vic đòi tin bi thường, tin cưới và tin thách cưới trong các v vic xin ly hôn khi đương s có yêu cu thì bác b; Nhng v án Toà án tm đình ch, khi lý do tm đình ch không còn thì Toà án tiếp tc đưa ra gii quyết. Điu 190 quy định rõ tm đình ch không b xoá tên trong s th lý, vì vy khi kim sát cn chú ý vn đề này; trong quá trình kim sát vic tuân theo pháp lut trong các bn án, quyết định ca Toà án nếu phát hin vi phm, Vin kim sát cp sơ thm phi làm công văn yêu cu Toà án chuyn h sơ ngay và nghiên cu để kiến ngh, kháng ngh. Trường hp cn thiết báo cáo VKSND tnh kháng ngh phúc thm v.v…    
3.Vin kim sát nhân dân tnh Thanh Hoá:
* Ngày 07/6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Thanh Hoá ban hành Thông báo rút kinh nghim s 29/TB-VKSTH-P2 gi Vin kim sát nhân dân huyn, th xã, thành ph thuc tnh Thanh Hoá cn lưu ý rút kinh nghim trong vic gii quyết các v án ma tuý ca Vin kim sát cp huyn.
- V án Hunh Văn Nhơn, phm ti “Mua bán trái phép cht ma túy”. B cáo có 01 tin án 7 năm tù v ti “Tàng tr trái phép cht ma túy” theo khon 2, Điu 194 BLHS là ti phm rt nghiêm trng, chưa được xóa án tích. Ln này b can Nhơn mua bán trái phép cht ma túy 01 ln, phm vào ti nghiêm trng. Như vy Nhơn ch b truy t, xét x v ti “Mua bán trái phép cht ma túy” theo khon 1 Điu 94 là khung hình pht có mc án t 02 đến 07 năm, vi tình tiết tăng nng là là “Tái phm ”được qui định ti đim g, khon 1, Điu 48 BLHS nhưng VKS ND huyn N li truy t b can Hunh Văn Nhơn để xét x v ti “Mua bán trái phép cht ma túy” vi tình tiết “tái phm nguy him” theo đim p, khon 2 Điu 194 BLHS là không có căn c, trái vi khon 2 Điu 49 BLHS quy định v “Tái phm nguy him”.
- V án Lê Thanh Ngc, phm ti “Mua bán trái phép cht ma túy”
Bn cáo trng s 03/KSĐT-MT ngày 30/3/2010 ca KKSND huyn T truy t Lê Thanh Ngc v ti  “Mua bán trái phép cht ma túy” theo quy định ti khon 2, khon 5 Điu 194 BLHS. Phn quyết định truy t ca cáo trng nêu c hình pht b sung (khon 5 Điu 194) là không đúng hướng dn ca Vin kim sát ND ti cao.. Nếu xét thy v án cn áp dng hình pht b sung thì Kim sát viên đề cp trong bn lun ti ti phiên tòa. Mt khác, b can phm ti “Mua bán trái phép cht ma túy” vi tình tiết phm ti nhiu ln nhưng trong phn truy t ch nêu khon 2 Điu 194 mà không nêu đim b là mt thiếu sót. Cáo trng là văn bn pháp lý nên yêu cu phi có s chính xác tuyt đối.
* Ngày 14/6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Thanh Hoá ban hành Thông báo rút kinh nghim s 30/TB-VKSTH-P2 gi Vin kim sát nhân dân huyn, th xã, thành ph thuc tnh Thanh Hoá cn lưu ý rút kinh nghim trong vic báo cáo s liu tr h sơ v án đểđiu tra b sung 6 tháng đầu năm 2010.
Mt s v án như Vũ Thế Nht phm ti cưỡng đot tài sn NL, Nguyn Văn Long phm ti mua bán trái phép cht ma tuý HT, Nguyn Văn Bình phm ti trm cp tài sn, Mai Xuân Hip phm ti mua bán trái phép cht ma tuý TP, Nguyn Văn Bn phm ti cướp git tài sn ML,  Lê Văn Ngc phm ti mua bán trái phép cht ma tuý SS,  Trnh Văn Quyết phm ti đánh bc BS … Các v này đã phn ánh trong báo cáo danh sách Toà án tr h sơ yêu cu điu tra b sung nhưng trong báo cáo Vin kim sát tr h sơ yêu cu điu tra b sung vn th hin nên đã làm cho s v án Vin kim sát tr cho Cơ quan điu tra đểđiu tra b sung tăng o không đúng vi thc tế. Theo quy định ca B lut t tng hình s, Vin kim sát tr h sơ cho Cơ quan điu tra đểđiu tra b sung được qui định ti Điu 168, còn Toà án tr h sơ cho Vin kim sát đểđiu tra b sung quy định ti Điu 179. Đây là hai giai đon t tng khác nhau.
4. Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Nai:
* Ngày 23/6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Nai ban hành Thông báo rút kinh nghim s 907/TB-VKS-P10 v mt s thiếu sót trong vic thc hành quyn công t và kim sát hot động tư pháp ca Vin kim sát nhân dân huyn Trng Bom đối vi v án Snh Ngc Kiu phm ti “Đánh bc”.
Ngày 26/5/2009, Công an huyn Trng Bom khi t b can đối vi Snh Ngc Kiu v ti “Đánh bc” và áp dng bin pháp ngăn chn cm đi khi nơi cư trú, đồng thi ra các th tc cm xut cnh đối vi b can Kiu gi v Phòng PA35, Công an tnh Đồng Nai.
Bn s 173 ngày 27/9/2009 ca TAND huyn Trng Bom tuyên pht Snh Ngc Kiu 08 tháng tù cho hưởng án treo, thi gian th thách là 16 tháng. Bn án có hiu lc pháp lut, ngày 03/12/2009 TAND huyn Trng Bom ra quyết định thi hành án đối vi b án nhưng Snh Ngc Kiu đã xut cnh sang M t 01/11/2009.
Vic cho Snh Ngc Kiu xut cnh là trái vi quy định ti khon 1, 2 Điu 21 Nghđịnh 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 quy định v xut cnh, nhp cnh “Công dân Vit Nam trong nước chưa được xut cnh nếu thuc mt trong nhng trường hp sau đây:
1.Đang b truy cu trách nhim hình s hoc liên quan đến công tác điu tra ti phm
2. Đang có nghĩa v chp hành bn án hình s…” 
Vic Cơ quan cnh sát điu tra Công an huyn Trng Bom ra các th tc cm xut cnh đối vi b can Kiu là phù hp ti quy định ti đim a khon 1 Điu 22 Nghđịnh 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 ca Chính ph “Cơ quan điu tra, Vin kim sát, Tòa án hoc cơ quan thi hành án các cp quyết định chưa cho xut cnh đối vi nhng người nêu ti khon 1, 2 và 3 Điu 21 Nghđịnh này…”
Cơ quan Cnh sát điu tra công an huyn Trng Bom gi văn bn cm xut cnh đối vi Snh Ngc Kiu cho phòng PA35 Công an tnh Đồng Nai là không đúng quy định ti khon 2 Điu 22 Nghđịnh 136/2007/NĐ-Cp . Khon 2 Điu 22 Nghđịnh 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 quy định “Các cơ quan có thm quyn quy định ti các đim a, b, c, d khon 1 Điu này khi quyết định chưa cho công dân xut cnh phi gi văn bn thông báo cho Cc qun lý xut nhp cnh- B Công án, nêu rõ các yếu t nhân thân ca người chưa được xut cnh và thi hn chưa cho người đó xut cnh, để thc hin. Khi hy quyết định đó cũng phi thông báo bng văn bn cho Cc xut nhp cnh B Công an để thc hin”.
Trong giai đon Kim sát điu tra, Vin kim sát huyn Trng Bom đã không phát hin kp thi để xin ý kiến chđạo gii quyết. Đến giai đon Kim sát thi hành án mi phát hin, b án đã xut cnh ra nước ngoài làm cho bn án hình sđối vi Snh Ngc Kiu không thi hành được.
Nhm tránh nhng s vic tương t, Vin kim sát ND tnh Đồng Nai ban hành thông báo gi đến Vin kim sát ND các huyn, th xã, thành ph trong tnh nghiên cu để rút kinh nghim chung.
Thanh Tâm
 
 
Tìm kiếm