CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin về Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

06/07/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Thông quan công tác kiểm sát Bản án hình sự sơ thẩm do VKSND các huyện, thành phố, thị xã gửi lên, ngày 17/6/2010, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 454/KN- VKS -P3 gửi Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị khắc phục một số thiếu sót, vi phạm trong việc ghi thời hạn tù trong quyết định của Bản án và tổng hợp bản án. Cụ thể:
Tin v Thc hành quyn công t và kim sát các hot đng tư pháp ca Vin kim sát nhân dân các cp
1. Vin kim sát nhân dân tnh Vĩnh Phúc:
Thông quan công tác kim sát Bn án hình s sơ thm do VKSND các huyn, thành ph, th xã gi lên, ngày 17/6/2010, VKSND tnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bn s 454/KN- VKS -P3 gi Chánh án Tòa án nhân dân tnh Vĩnh Phúc đề ngh khc phc mt s thiếu sót, vi phm trong vic ghi thi hn tù trong quyết định ca Bn án và tng hp bn án. C th:
- B cáo Lương Binh Đoàn- SN 1987. Nơi đăng ký thường trú: Th trn Vĩnh Tường, huyn Vĩnh Tường, tnh Vĩnh Phúc   
+ Ti Bn án s 09/2010/HSST ngày 30/3/2010 ca TAND huyn Yên Lc x pht b cáo Đoàn 02 năm 6 tháng tù v ti “Trm cp tài sn”, thi hn tù tính t ngày b bt tm giam (Đoàn b Công an TP. Vĩnh Yên bt và giao cho Cơ quan Cnh sát điu tra công an huyn Yên Lc tm giam t ngày 03/11/2009).
+ Ti Bn án s 20 ngày 12/3/2010 ca TAND huyn Tam Dương x pht b cáo Đoàn 02 năm 6 tháng tù v ti “Trm cp tài sn”, thi hn tù tính t ngày b bt, tm gi, tam giam  03/11/2009. Nhưng Cơ quan Cnh sát điu tra huyn Tam Dương không bt và tm giam b cáo.
+ Ti Bn án s 07 ngày 31/3/2010 ca TAND huyn Lp Thch x pht b cáo Đoàn 02 năm 6 tháng tù v ti “Trm cp tài sn”, thi hn tù tính t ngày b bt, tm gi, tam giam 06/11/2009. Nhưng Cơ quan Cnh sát điu tra huyn Lp Thch không bt và tm giam b cáo.
+ Ti Bn án s 26 ngày 29/4/2010 ca TAND huyn Vĩnh Tường x pht b cáo 03 năm tù v ti “Trm cp tài sn”. Tng hp vi hình pht 02 năm 6 tháng tù ca Bn án s 20 ngày 12/3/2010 ca TAND huyn Tam Dương. Buc b cáo Đoàn phi chp hành hình pht chung cho c 02 bn án là 5 năm 6 tháng tù. Thi hn tù tính t ngày b bt, tm gi, tam giam 03/11/2009. Nhưng Cơ quan Cnh sát điu tra không bt và tm giam b cáo.
Như vy b cáo Lương Binh Đoàn còn 02 bn án vi mc hình pht là 05 năm tù (Bn án s 09/2010/HSST ngày 30/3/2010 ca TAND huyn Yên Lc và Bn án s 07 ngày 31/3/2010 ca TAND huyn Lp Thch chưa được Toà án nào tng hp).
Thi hn tù trong các Bn án ca TAND huyn Vĩnh Tường, Tam Dương, Lp Thch đối vi b cáo Lương Binh Đoàn là không đúng, có huyn tính t ngày 03/11/2009, có huyn tính t ngày 06/11/2009, trong khi đó không có Tòa án huyn nào bt b cáo để tm giam, đây là k h trong vic áp dng lut T tng hình s ca Tòa án trong xét x.
- B cáo Vũ Văn Bình SN 1987. Trú quán: xã Sơn Công, huyn ng Hoà, TP. Hà Ni.
B cáo Bình cũng phm ti trm cp tài sn nhiu địa phương, b nhiu TAND huyn xét x tuyên pht hình pht tù. Cách tính thi hn tù, vic tng hp bn án cũng có nhng thiếu sót tương t như trường hp ca b cáo Lương Binh Đoàn.
Vin kim sát nhân dân tnh Vĩnh Phúc đã tng hp vi phm kiến nghđến  Chánh án TAND tnh Vĩnh Phúc chđạo TAND các huyn, thành ph, th xã trong vic tính thi hn bt đầu chp hành hình pht tù đối vi các b cáo phm ti nhiu ln do nhiu Toà án cp huyn xét x trong cùng mt khong thi gian mà không do cp mình bt, tm gi, tm giam phi tng hp án đúng quy định ca Lut t tng hình s.  
2. Vin kim sát nhân dân tnh Ngh An:
 Ngày 18/6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Ngh An ban hành văn bn s 909/KN/VKS-P5 gi Chánh án Tòa án nhân dân tnh Ngh An yêu cu khc phc mt s vi phm v ni dung và th tc t tng ca Toà án nhân dân tnh và mt s Toà án nhân dân huyn vi các ni dung sau:
* Bn án, Quyết định không tuyên hoc không ghi buc các đương s phi chu lãi sut chm thi hành án đối vi khon phi thi hành án theo Thông tư liên tch 01/TTLT ngày 19/6/1997 ca Toà án nhân dân ti cao- Vin kim sát nhân dân ti cao- B Tài chính; gii quyết v án phí trái vi quy định ca pháp lut.
+ Không tuyên lãi sut chm thi hành án(Quyết định công nhn thun tình ly hôn s 67 ngày 17.11.2009, s 71 ngày 28.11.2009; Bn án s 12,13 ngày 04/02/2010 ca TAND huyn Qu Hp; Quyết đinh công nhn thun tình ly hôn s 04 ngày 08/02/2010, s 11 ngày 03/3/2010 ca TAND tnh Ngh An v.v… ).
+ áp dng không đúng văn bn pháp lut v án phí (Quyết định công nhn tho thun s 01 ngày 04/12/2009 ca TAND huyn Nam Đàn và Bn án s 20 ngày 19/4/2010 ca TAND huyn Thanh Chương, Toà án th lý v án khi Pháp lnh v án phí, l phí đã có hiu lc thi hành nhưng không áp dng Pháp lnh này).
* Không tuyên quyn thăm nom con chung: Quyết định công nhn thun tình ly hôn s 06 ngày 09/02/2010 ca TAND huyn Anh Sơn tuyên giao con chung cho chng trc tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng không tuyên quyn thăm nom con ca v, vi phm Điu 94 Lut Hôn nhân gia đình.
* Quyết định không phù hp vi quy định ca pháp lut: Quyết định gii quyết vic dân s s 01 ngày 06/11/2009 ca TAND huyn Hưng Nguyên tuyên quyết định có hiu lc ngay sau khi được ban hành, không b kháng cáo, kháng ngh theo th tc phúc thm, vi phm Điu 316 B lut t tng dân s (BLTTDS).
Bn tng hp vi phm ca Vin kim sát tnh Ngh An còn ch ra các vi phm khác như: Quyết định ca Bn án không phù hp vi các tình tiết ca v án (TAND huyn Đô Lương ); Phn nhn định và quyết định ca bn án không phù hp nhau (TAND huyn K Sơn); Tuyên án không đầy đủ (TAND huyn Thanh Chương); xác định saingười tham gia t tng (TAND huyn Tương Dương); Vi phm trong quá trình giiquyết v án v u quyn ly hôn trái pháp lut, vi phm v thi hn gi Thông báo th lý v án, Quyết định đưa v án ra xét x, Quyết định công nhn s tha thun , Quyết định đình ch, Bn án cho Vin kim sát (vi phm các Điu 174, 187, 194, 195 và 241 BLTTDS); Thi hn gii quyết án có nhiu v kéo dài, có v chm đến 13 tháng (vi phm Điu 179 B lut t tng dân s); áp dng căn c pháp lut và vic x lý tin tm ng án phí trong trường hp đình ch gii quyết v án thiếu chính xác (Quyết định đình ch s 01/2010/QĐST-KDTM ngày 11/5/2010 gii quyết tranh chp hp đồng tín dng gia Ngân hàng phát trin nhà Đồng bng sông Cu Long vi Công ty TNHH xây dng Thúy Trang, Tòa án vi phm trong vic min áp phí cho đối tượng không được min. Vi phm khon 2 Điu 193 BLTTDS và khon 6 Điu 18 Pháp lnh án phí, l phí Tòa án)
3. Vin kim sát nhân dân tnh Phú Yên:
 Ngày 14/6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Phú Yên ban hành văn bn s 343/2010/VKS-P5 kiến nghđến ông Chánh án Tòa án nhân dân tnh Phú Yên có bin pháp chđạo TAND huyn, th xã, thành ph trc thuc khc phc vi phm như:
- Vi phm trong vic áp dng Pháp lnh án phí, l phí Toà án:
+Vi phm khon 8 Điu 27 Pháp lnh án phí, l phí quy định v nghĩa v chu án phí dân s sơ thm. Pháp lnh này quy định nguyên đơn phi chu án phí dân s sơ thm trong v án ly hôn không ph thuc vào vic Toà án chp nhn hay không chp nhn yêu cu ca nguyên đơn. Nhiu quyết định công nhn thun tình ly hôn và quyết định công nhn tho thun ca các đương s Toà án cp huyn đã vi phm Pháp lnh l phí án phí công nhn nguyên đơn, bđơn t nguyn np 200.000đ án phí (70 quyết định). Đin hình là các huyn, th sau:
Toà án nhân dân thành ph Tuy Hoà 45 quyết định (DS3, HNGĐ 42)
Toà án nhân dân th xã Sông Cu 9 quyết định HNGĐ;
Toà án nhân dân huyn Sơn Hoà 6 quyết định HNGĐ v.v…
          + Vi phm trong vic yêu cu mi bên phi chu 100.000đ án phí HNGĐ sơ thm (TAND huyn Sơn Hoà 3 quyết định, TAND huyn Đồng Xuân 01 quyết định)
          + Vi phm khon 9 Điu 27 Pháp lnh án phí, l phí : Không tuyên buc đương s phi np phn án phí dân s sơ thm đối vi tài sn có tranh chp trong phân chia tài sn chung ca v chng. Đin hình: Bn án HNGĐ sơ thm s 04/2010/HNGĐ ngày 13/01/2010 ca TAND TP. Tuy Hoà gii quyết v kin xin ly hôn gia nguyên đơn Nguyn Th Lam và bđơn Dương Văn Minh.
          + Vi phm khon 10 Điu 27 Pháp lnh án phí, l phí: Không tuyên người có nghĩa v cp dưỡng định k theo quyết định ca Toà án phi chu án phí dân s sơ thm nhưđối vi trường hp v án dân s không có giá ngch. Toà án nhân dân huyn Tây Hoà có 01 bn án và 14 quyết định vi phm, TAND huyn Đồng Xuân có 01 bn án và 02 quyết định vi phm, Toà án huyn Tuy An có 01 quyết định vi phm. Điến hình là Bn án HNGĐST s 21/2009/HNGĐ-ST ngày 16/10/2009 ca TAND huyn Tây Hoà gii quyết v kin xin ly hôn gia nguyên đơn Lê Th Mến, bđơn Hunh Đức Khoa. Toà chp nhn yêu cu ca nguyên đơn và buc bđơn thc hin nghĩa v cp dưỡng nuôi con chung nhưng không buc bđơn phi chu án phí DSST.
          + Vi phm khon 1 Điu 27 Pháp lnh án phí, l phí và Điu 185, khon 2 Điu 187 B lut t tng dân s: Trong quá trình Toà án hoà gii các v kin HNGĐ, các đương s thng nht đoàn t tr li chung sng nhưng v phn án phí có v Toà quyết định nguyên đơn phi chu án phí 200.000đ, có v quyết định nguyên đơn t nguyn chu 200.000đ là không đúng. Đin hình như Quyết định công nhn tho thun ca các đương s (CNTTCCĐS) s 03/2009/QĐST- HNGĐ ngày 02/11/2009 ca TAND huyn Tuy Hoà gii quyết v kin xin ly hôn gia nguyên đơn Ngô Th Thu Hng và bđơn Nguyn Văn Nghip.
          Ngoài ra còn mt s quyết định ca Toà án cp huyn vi phm khon 11 Điu 27 Pháp lnh án phí l phí và đim b phn 2 mc I, đim a phn 2 mc 2 Danh mc án phí l phí.
          - Vi phm do không đề cp đến Điu 26 Lut thi hành án dân s trong các quyết định công nhn s tho thun ca đương s, dn đến nhiu bn án , quyết định khó thi hành. Đin hình: Quyết định CNTTCCĐS s 03/2010/QĐST- HNGĐ ngày 03/3/2010 ca TAND huyn Đồng Xuân, gii quyết v kin xin ly hôn gia nguyên đơn Ngô Th Thanh Tuyết và bđơn Nguyn Thanh Phong.
          - Vi phm không thông báo v vic kháng cáo cho Vin kim sát cùng cp theo khon 1 Điu 249 BLTTDS.
          Sau khi nhn được đơn kháng cáo hp l, Toà án cp sơ thm phi thông báo ngay bng văn bn cho Vin kim sát cùng cp và đương s có liên quan đến kháng cáo biết v vic kháng cáo. Nhưng có nhiu Toà án cp huyn không thc hin vic gi thông báo kháng cáo cho Vin kim sát, đin hình như Toà án nhân dân TP. Tuy Hoà.
4. Vin kim sát nhân dân thành phĐà Nng:
Ngày 15/6/2010, qua vic thc hin chc năng Kim sát thi hành án, Vin kim sát nhân dân TP. Đà Nng ban hành văn bn s 102 gi Cc trưởng Cc Thi hành án dân s TP. Đà Nng đề ngh tiếp tc t chc thi hành Quyết định thi hành án s 306/THA ngày 08/8/2007 ca Thi hành án dân s TP. Đà Nng theo đúng quy định ti Điu 20, khon 1,2 Điu 44 Lut Thi hành án dân s.  Quyết định này buc Công ty TNHH thương mi Thanh Dũng phi np án phí kinh doanh thương mi sơ thm vi s tin là 28.258.312đồng. Cc Thi hành án đã gi giy triu tp và thông báo t nguyn thi hành án, lp biên bn gii quyết thi hành án vào các ngày 08/10/2007, 26/6/2008 và xác minh điu kin thi hành án ca Công ty Thanh Dũng ti ngân hàng Tecombank chi nhánh Đà Nng ngày 15/10/2009. K t thi đim tháng 10/2009 đến nay, cơ quan thi hành án không có bt c tác nghip nào để t chc thi hành quyết định này, mc dù công ty TNHH Thanh Dũng đang hot động bình thường.
5. Vin Thc hành quyn công t và kim sát xét x phúc thm ti thành ph H Chí Minh (Vin phúc thm 3):
Ngày 15/6/2010, Vin Thưc hành quyn công t và kim sát xét x phúc thm ti TP. H Chí Minh đã ban hành công văn s 363/2010/KN-VPT3 gi Chánh án Tòa án nhân dân tnh Lâm Đồng đề ngh khc phc vi phm v thi hn gi h sơ v án và kháng cáo, kháng ngh cho Toà cp phúc thm theo quy định ti khon 2 Điu 237 B lut t tng hình s 2003 (v Cao Th Kim Loan, phm ti “La đảo chiếm đot tài sn”).
6. Vin kim sát nhân dân tnh Bình Phước:
 Ngày 20/5/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Bình Phước ban hành văn bn s 21/VKS- DS gi Chánh án Tòa án nhân dân tnh Bình Phước yêu cu khc phc mt s vi phm v thi hn gii quyết các v án và thi hn gi các  bn án, quyết định.
- V án quá hn lut định, vi phm Điu 179, B lut t tng dân sĐiu 37 pháp lnh th tc gii quyết các v án hành chính : Có 03 v án kinh doanh thương mi sơ thm, 02 v án hành chính. Trong đó vđể quá hn nhiu nht là 24 tháng 12 ngày, v quá hn ít nht là 01 tháng.
- Quyết định đưa v án ra xét x Toà án không gi cho Vin kim sát, vi phm khon 2 Điu 195, khon 3 Điu 258 B lut t tng dân s: 25 v.
- Bn án, quyết định Toà gi không đúng hn, vi phm Điu 258, 281 B lut t tng dân s: 09 bn án, quyết định gi không đúng hn.
Vin kim sát ND tnh Bình Phước kiến ngh Chánh án TAND tnh Bình Phước chđạo khc phc nhng vi phm trên.
7. Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Tháp
 * Qua công tác thc hành quyn công t, kim sát điu tra, kim sát xét x v án La đảo chiếm đot tài sn, Đưa hi l và nhn hi l xy ra ti phòng giao dch Hng Ng thuc Ngân hành Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp do các b cáo Phm Công Hi nguyên phó phòng ph trách phòng giao dch Hng Ng trc thuc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp; Hunh Vũ Thun, ch doanh nghip tư nhân Tây H huyn Thanh Bình và Hunh Thanh Bình xã Tân Công Sính, huyn Tam Nông gây ra, ngày 14/6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Tháp ban hành văn bn s 117/VKSĐT- P1 kiến ngh ti Giám đốc Ngân hàng Thương mi c phn Ngoi thương chi nhánh Đồng Tháp phi thc hin mt s bin pháp nhm phòng nga hành vi li dng chc v, quyn hn nhn hi l, gây thit hi v vt cht và uy tín, gây khó khăn trong vic thu hi vn vay ca Ngân hàng này, đó là:
- Tăng cường công tác qun lý cán b, nhân viên trong đơn v; thường xuyên giáo dc ý thc chp hành pháp lut, có qui định thưởng pht nghiêm minh, kp thi nhm nâng cao tính t giác chp hành pháp lut và các quy định ca Ngân hàng nht là đảm bo thc hin nghiêm các quy định ca Quy chế cho vay trong cán b, nhân viên;
- Qun lý cht ch hot động cho vay ca các đơn v trc thuc, thường xuyên nhc nh và có bin pháp kh thi đểđảm báo hot động kim tra trong khi cho vay, sau khi cho vay được thc hiên tt, tđó đảm bo vic thu hi vn vay được thc hin đúng quy định, tránh gây thit hi đến tài sn thế chp bo đảm vn vay.
- Tăng cường và nâng cao hơn na cht lượng công tác kim tra giám sát, kp thi phát hin và kiên quyết x lý nghiêm nhng sai phm, thiếu sót nhm tránh dn đến hu quđặc bit nghiêm trng như trong v án này.  
* Ngày 18/6/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Tháp ban hành văn bn s 51/KN- VKSĐT- DS gi Chánh án Toà án nhân dân tnh Đồng Tháp v các vi phm ca TAND huyn Thanh Bình trong vic th lý, gii quyết v kin tranh chp hp đồng mua bán tài sn gia nguyên đơn là Công ty c phn Bình Dương AND, địa ch: huyn Thun An, tnh Bình Dương vi đồng bđơn Võ Văn Li và Đổng Th Thuý th trn Thanh Bình, tnh Đồng Tháp. Gm nhng vi phm sau:
- Vi phm v thm quyn gii quyết v án theo lãnh th
Công ty C phn Bình Dương AND gi đơn khi kin ông Võ Văn Li đến TAND huyn Thanh Bình yêu cu ông Li và bà Thuý phi tr 2.150.000.000đ theo Hp đồng thương mi s C357/HĐTM. Ti Điu VII ca hp đồng, hai bên đã tho thun v vic chn Toà án gii quyết khi có tranh chp là Toà án có thm quyn nơi đặt tr s ca bên A (Công ty C phn Bình Dương ADN). TAND huyn Thanh Bình th lý v án là sai thm quyn v lãnh th, vi phm quy định ti đim b khon1 Điu 35 BLTTDS năm 2004.
- Vi phm v th tc ra quyết đinh khn cp tm th
Theo yêu cu ca Công ty c phn AND v yêu cu áp dng bin pháp khn cp tm thi, ngày 10/3/2010 TAND Thanh Bình ra quyết định thc hin bin pháp bo đảm, buc Công ty C phn Bình Dương AND phi gi tài sn bo đảm vào tài sn phong to ti chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn huyn Thanh Bình, tnh Đồng Tháp vi s tin là 50 triu đồng (ngày 11/3/2010 Công ty c phn Bình Dương AND mi np tin vào tài khon). Cùng ngày 10/3/2010, Toà án đã ra quyết định áp dng bin pháp khn cp tm thi (BPKCTT) để “phong to tài sn là s tin 2.150.000.000đồng ca ông Li ti Công ty thc phm Đồng Tháp” là vi phm khon 2 Điu 117 BLTTDS và vi phm quy định đim 5.3 mc 5 Ngh quyết 02/2005/HĐTP ngày 27/4/2005 ca Hi Đồng thm phán TAND ti cao. Đim 5.3 nc 5 Ngh quyết 02/2005/HĐTP TAND ti cao quy định ngay sau khi người yêu cu thc hin bin pháp bo đảm xut trình chng cđã thc hin bin pháp bo đảm thì thm phán ra ngay quyết định áp dng BPKCTT.
Mt khác s tin để thc hin bin pháp bo đảm do Toà án n định cho Công ty c phn Bình Dương AND 50.000.000đ là không phù hp vi quy định ti điu 120 BLTTDS: “Người yêu cu Toà án áp dng mt trong các bin pháp khn cp tm thi quy định ti các khon 6,7,8,10 và 11 Điu 102 B lut t tng này phi gi mt khon tin, kim khí, đá quý hoc giy t có giá do Toà án n định nhưng phi tương đương vi nghĩa v tài sn mà người có nghĩa v phi thc hin…”.    
Ngày 26/5/2010, Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Tháp đã ban hành kiến ngh s 38/KN-VKSĐT-DS yêu cu Chánh án Toà án nhân dân huyn Thanh Bình ra quyết định hu b quyết định áp dng BPKCTT ngày 10/3/2010 ca TAND huyn Thanh Bình; Đình ch gii quyết v án dân s nêu trên; kim đim trách nhim ca thm phán đã th lý gii quyết v án. Nhưng TAND huyn Thanh Bình đã đưa ra mt s lý do không có căn c, không phù hp vi các quy định ca pháp lut để không chp nhn kiến ngh ca Vin kim sát.
Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Tháp kiến ngh Chánh án TAND tnh Đồng Tháp chđạo Chánh án TAND huyn Thanh Bình thc hin nhng ni dung đã được nêu ti kiến ngh s 38 ngày 26/5/2010.
Thanh Tâm
 
Tìm kiếm