CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu

02/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 01/6/2022, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC về thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân; Mở rộng việc áp dụng chữ ký số, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng, lưu giữ chữ số trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tối cao hướng dẫn việc thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

Lập báo cáo thống kê: Báo cáo thống kê được lập theo hình thức dữ liệu điện tử. Nguồn xây dựng báo cáo thống kê dựa trên hệ thống hồ sơ nghiệp vụ, sổ nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các nguồn chính thức khác của ngành Kiểm sát nhân dân.

Truyền, gửi báo cáo thống kê: Các đơn vị truyền, gửi báo cáo thống kê qua hệ thống truyền số liệu của Ngành, không yêu cầu in và gửi báo cáo thống kê bằng bản giấy qua đường bưu điện.

Hiệu chỉnh số liệu trong báo cáo thống kê: Việc hiệu chỉnh số liệu trong báo cáo thống kê được thực hiện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi báo cáo thống kê tháng; 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi báo cáo thống kê 6 tháng, 12 tháng.

Xây dựng, thu thập, tổng hợp và báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định tại Điều 05; Thời hạn gửi báo cáo thống kê theo quy định tại Điều 06 Chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Hết thời hạn gửi báo cáo thống kê, các đơn vị gửi 01 bản Báo cáo (theo mẫu) được ký bằng chữ ký số để xác nhận việc đã thực hiện báo cáo thống kê, cam kết về trách nhiệm pháp lý, tính chính xác của số liệu thống kê đã truyền về VKSND tối cao. Trường hợp phải hiệu chỉnh số liệu, các đơn vị gửi báo cáo bổ sung, giải trình về việc hiệu chỉnh và truyền lại dữ liệu sau khi đã hiệu chỉnh. Thời hạn hiệu chỉnh như sau: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi báo cáo thống kê tháng; 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi báo cáo thống kê 6 tháng, 12 tháng.

Ngoài ra, VKSND tối cao cũng hướng dẫn cụ thể về thời hạn hoàn thành việc rà soát, đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số và thời gian bắt đầu thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê.

Ngô Thị Thanh Xuân - Cục Thống kê tội phạm và CNTT VKSND tối cao
Tìm kiếm