CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Tổng hợp sinh hoạt chuyên đề áp dụng ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong thực hiện công tác phối hợp của Chi bộ

24/04/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 24/4/2024, Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản trong quá trình xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”: Áp dụng đối với Chi bộ Tổng hợp trong thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan”. Đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng uỷ
Văn phòng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính; đồng chí Hoàng Minh Thành, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đại diện một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Tổng hợp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Trường, Bí thư Chi bộ Tổng hợp đã trình bày báo cáo đề dẫn; theo đó, hiện nay, bối cảnh thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng và nhiều biến động, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam cần định hình một bản sắc riêng để thực hiện vai trò “đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước”. Điểm tựa vững chắc cho Việt Nam trong quan hệ đối ngoại ngày nay chính là nền tảng tư tưởng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa thành đường lối “ngoại giao cây tre”. Những vấn đề nêu trên được các cấp ủy đảng cấp trên và trực tiếp là Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao chỉ đạo các chi bộ quán triệt, nghiên cứu, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình và nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, Chi bộ Tổng hợp đã triển khai nghiên cứu xây dựng tài liệu, chuyên đề và tổng hợp những nội dung cốt lõi như sau: Cơ sở nền tảng cho nền đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam”; nét độc đáo của ngoại giao “Cây tre Việt Nam”; phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao “Cây tre Việt Nam” trong tình hình mới; áp dụng đối với Chi bộ Tổng hợp trong thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan.

Tiếp đó, các đảng viên thuộc Chi bộ Tổng hợp và đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng đã thảo luận và đóng góp các ý kiến bổ sung cho Chuyên đề; bao gồm các nội dung: Hình tượng cây tre Việt Nam là hình tượng tiêu biểu cho nền đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ đổi mới, cho truyền thống, cốt cách, tinh thần, sức sống của dân tộc Việt Nam: Lịch sử và truyền thống. Bối cảnh khó khăn, vướng mắc về nhân sự dẫn đến khối lượng công việc nhiều, áp lực gia tăng: Biến thách thức thành cơ hội khẳng định sự đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp, năng lực vượt trội của công chức, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bài học và ý nghĩa của đường lối "ngoại giao cây tre" trong thực tiễn công tác phối hợp của công chức, đảng viên Phòng Tham mưu tổng hợp...

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao đánh giá cao nội dung chuyên đề của Chi bộ Tổng hợp; đồng thời, yêu cầu chi bộ thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện nội dung chuyên đề; nhân rộng phương pháp, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề đến các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao. Để vận dụng và thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đối với các nhiệm vụ cụ thể, công chức, đảng viên cần có phương pháp phối hợp linh hoạt phù hợp với đối tượng, bối cảnh thực hiện nhiệm vụ để đạt được hiệu quả cao trong công tác; có phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, mình bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Trong công tác cán bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và chú trọng tự học hỏi kinh nghiệm trong công chức, đảng viên của chi bộ; chủ động rà soát, đề xuất xem xét bổ sung quy hoạch đối với công chức, đảng viên có triển vọng phát triển; báo cáo để lãnh đạo xem xét kiện toàn chức vụ lãnh đạo quản lý của đơn vị; bảo đảm chế độ, chính sách để công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định…

TL
Tìm kiếm