CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Vụ 14 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025

21/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 14: Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn Xuân Hưởng, Đỗ Văn Thường; đồng chí Hoàng Thành Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng thuộc Vụ 14 VKSND tối cao và toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ 14 VKSND tối cao.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 14
VKSND tối cao phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thành Nam, Phó Bí thư Chi bộ Vụ 14 VKSND tối cao trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi ủy luôn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chi bộ là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, do vậy Chi ủy đã chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, kịp thời tới các đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy VKSND tối cao với nhiều hình thức khác nhau. 

Về công tác xây dựng Đảng, Chi ủy luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cán bộ chủ chốt. Việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc này góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2021, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Chi ủy thường xuyên quán triệt, yêu cầu đảng viên thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, đồng thời phát huy tối đa năng lực và tính chịu trách nhiệm của đảng viên, qua đó nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức, tác phong cũng như trình độ nghiệp vụ của đảng viên, tạo sự đoàn kết trong Chi bộ.

Đại biểu tham dự Đại hội

Về nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy đã lãnh đạo đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng VKSND tối cao xây dựng các báo cáo, chuyên đề, đề án, tổ chức hội thảo khoa học làm sáng tỏ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong suốt 62 năm qua và định hướng đến năm 2045.

Đồng chí Đỗ Văn Thường, Phó Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao trình bày
 Đề án nhân sự Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Bên cạnh đó, Chi uỷ cũng phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao; thường xuyên rà soát, bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Vụ giai đoạn 2021 - 2026, giai đoạn 2026 - 2031 và quy hoạch nguồn các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ trẻ phấn đấu và trưởng thành trong quá trình công tác. Chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp và phân công nhiệm vụ cho cán bộ phù hợp với khả năng của từng người nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Ban chi ủy Chi bộ Vụ 14 trong việc thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và công tác chuẩn bị Đại hội. Qua theo dõi tình hình và qua báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh nhận thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy được phát huy tốt, từ đó xây dựng tập thể Chi bộ Vụ 14 vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số vấn đề sau: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức và biện pháp tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong Chi bộ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Tổ chức, tăng cường hướng dẫn thực hiện tốt các đạo luật về tư pháp mới được Quốc hội thông qua; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với Lãnh đạo Vụ trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ một cách hợp lý để phát huy tốt năng lực sở trường của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 khóa XIII. Tăng cường nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát của Chi ủy chi bộ.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng
Ban chi ủy Chi bộ Vụ 14 VKSND tối cao
 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Văn Thường, Phó Vụ trưởng Vụ 14 giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hương, Kiểm sát viên sơ cấp là Chi ủy viên Chi bộ Vụ 14 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025.

HQ
Tìm kiếm