CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng bộ VKSND tối cao sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

05/07/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 05/7/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW). Đồng chí Lại Xuân Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; các đồng chí thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; Bí thư, Phó Bí thư và cán bộ làm công tác đảng các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tối cao và các cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Trụ sở VKSND tối cao đến 05 điểm cầu là Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe, theo dõi Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng video clip. Theo Báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đã triển khai đầy đủ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt công tác xây dựng Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế nghiệp vụ; giảng dạy trong nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện sơ kết rút kinh nghiệm và xây dựng điển hình, biểu dương khen thưởng kịp thời. Thực hiện đúng phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm một cách thực chất, lấy kết quả hành động làm tiêu chí, thước đo để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Một số cấp ủy đã phát huy tinh thần sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; có phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình, góp phần đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW vào cuộc sống. 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần tự giác học tập chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ VKSND tối cao trong 05 năm qua. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ VKSND tối cao đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ; nhiều Đảng bộ, Chi bộ đã xây dựng các chuyên đề hay, ý nghĩa với cách làm sáng tạo, linh hoạt, góp phần giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả.

Thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị toàn Đảng bộ VKSND tối cao tiếp tục phát huy ưu điểm đạt được; nghiêm túc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối, trọng tâm là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; coi đây là kim chỉ nam của mỗi cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động xây dựng chuyên đề toàn khóa, hằng năm của toàn Đảng bộ; trong đó, lựa chọn khâu đột phá để chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, nhằm sớm phát hiện, xử lý việc "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ. Kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp ủy; tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để triển khai, thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt tới toàn thể công chức, đảng viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, như: Tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu cán cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo VKSND tối cao trao Bằng khen
của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân

 

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao cho các tập thể

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 49 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; trong đó có 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc Đảng bộ VKSND tối cao. Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 17 cá nhân; Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao tặng Giấy khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

TG
Tìm kiếm