CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Khối thi đua số 4 VKSND tối cao ký kết Giao ước thi đua năm 2024

01/04/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Sáng 01/4/2024, tại trụ sở cơ quan, Khối thi đua số 4 VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 VKSND tối cao gồm: Thanh tra, Khối trưởng; Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2), Khối phó; Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), thành viên; Văn Phòng, thành viên; Cục kế hoạch tài chính (Cục 3), thành viên.

Cùng dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao; các đồng chí Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng 1 thuộc Thanh tra VKSND tối cao đã trình bày Giao ước thi đua của Khối thi đua số 4, phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”. Theo nội dung Bản Giao ước thi đua, năm 2024, Khối thi đua số 4 xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đơn vị, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra,
Khối trưởng Khối thi đua số 4 năm 2024 phát biểu tại Hội nghị

Khối thi đua số 4 cũng hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng trong Khối cũng như trong từng đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, Viện trưởng VKSND tối cao gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc Phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 19/12/2023 của VKSND tối cao về việc thực hiện công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2024; Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 29/12/2023 của VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; Các phong trào thi đua do Chính phủ và Ngành phát động, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất tạo động lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành. 

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4
ký Giao ước thi đua năm 2024

Theo đó các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 tổ chức các hoạt động năm 2024 theo Kế hoạch số 02/KH-KTĐ4 ngày 29/3/2024 về việc tổ chức các hoạt động thi đua năm 2024 của Khối thi đua số 4, triển khai một số phong trào thi đua cụ thể, gắn với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được xác định trong Chương trình công tác năm của mỗi đơn vị. Các đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị.

Lãnh đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể trong đơn vị mình thực hiện các giải pháp hữu hiệu tạo không khí thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị; động viên, khích lệ, tạo động lực phát huy sức mạnh tập thể nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Khối thi đua số 4 cũng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; bảo đảm kịp thời, chính xác, phát huy tác dụng đòn bẩy của công tác thi đua, khen thưởng; tạo sức lan toả trong từng đơn vị, trong Khối 4 và trong toàn Ngành. Thống nhất cam kết thực hiện tốt nội dung kế hoạch thi đua của Khối, tích cực tham gia các hoạt động của Khối. Đoàn kết xây dựng Khối vững mạnh đạt nhiều thành tích nổi bật hơn trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, sau khi thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua và nội dung giao ước thi đua Khối thi đua số 4 năm 2024, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 VKSND tối cao đã tiến hành ký Giao ước thi đua của Khối năm 2024.

Thay mặt Khối thi đua số 4, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Khối trưởng cảm ơn các đồng chí thành viên trong Khối đã tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời tin tưởng, năm 2024 các thành viên trong Khối sẽ ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, thống nhất cam kết thực hiện tốt nội dung kế hoạch thi đua của Khối, tích cực tham gia các hoạt động của Khối; đoàn kết xây dựng Khối vững mạnh đạt nhiều thành tích nổi bật hơn trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trần Thị Lan, Thanh tra VKSND tối cao - TH
Tìm kiếm