CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Khối thi đua số 4 VKSND tối cao ký kết Giao ước thi đua năm 2021

23/03/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/3/2021, Khối thi đua số 4 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao và lãnh đạo, Trưởng phòng các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 VKSND tối cao tối cao, gồm: Báo Bảo vệ pháp luật; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh; Tạp chí Kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Khối trưởng Khối thi đua số 4 VKSND tối cao khẳng định, tổ chức phong trào thi đua theo cụm, khối là hình thức tổ chức thi đua ý nghĩa, thiết thực; là điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà nước, Ngành phát động. Đồng thời, đề ra biện pháp nhằm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả; từ đó phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong Khối thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật trình bày Kế hoạch hoạt động thi đua khen thưởng của Khối thi đua số 4 và thông qua dự thảo Giao ước thi đua của Khối năm 2021. Theo đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gắn với việc thực hiện phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật
 phát biểu tại Hội nghị

Đối với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng nguồn nhân lực mà trọng tâm là đội ngũ giảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương pháp, nội dung và các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và giáo trình, tài liệu phù hợp và sát với thực tiễn công tác của ngành Kiểm sát; từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát chuyên sâu cho cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ pháp lý cao, chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm sát.

Báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí Kiểm sát tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân. Thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND nhằm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; giới thiệu kinh nghiệm xây dựng, thi hành pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền các luật mới được Quốc hội ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND, trong đó tập trung tuyên truyền về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của VKSND trong chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm gắn với hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do Cơ quan VKSND tối cao phát động gắn với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị trong khối theo phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Tổ chức khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc trong năm 2021 để kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân, tạo động lực phấn đấu chung cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị. Phấn đấu 04/04 đơn vị đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; trong đó, 02 đến 03 đơn vị được tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”, 01 đến 02 đơn vị được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao việc phát động thi đua và ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua số 4; đồng thời, đề nghị các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; qua đó phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên truyền về những tấm gương "người tốt, việc tốt"; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 VKSND tối cao
ký kết Giao ước thi đua năm 2021

 

TL
Tìm kiếm