CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”

11/03/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 11/3/2024, VKSND tối cao tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án dự và chủ trì Phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại Phiên họp

Tham dự Phiên họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo VKS quân sự Trung ương; đại diện các Bộ, Ngành là thành viên Ban chỉ đạo Đề án.

Toàn cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp, đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) đã trình bày Dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án, Đề cương chi tiết của Đề án và Đề cương 12 chuyên đề nhánh của Đề án.

Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12
trình bày Báo cáo tại Phiên họp

Căn cứ Thông báo số 4759/CV-BNCTW ngày 25/8/2023 của Ban Nội chính Trung ương về Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tại phiên họp thứ 24 ngày 16/8/2023; Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 27/9/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Kết luận nêu trên; theo đó Ban cán sự đảng VKSND tối cao được phân công nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”.

Đại biểu tham dự Phiên họp

VKSND tối cao ban hành Kế hoạch triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án với mục đích tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Theo dự thảo Kế hoạch, các công việc theo từng giai đoạn gồm: Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án; xây dựng Kế hoạch và các văn bản liên quan; dự toán kinh phí xây dựng Đề án. Tổ chức xin ý kiến Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo Đề án về những vấn đề lớn, Đề cương Đề án; đề xuất nội dung chính, xây dựng Đề cương, Thuyết minh Đề án. Triển khai tổ chức nghiên cứu, xây dựng 12 chuyên đề nhánh của Đề án; tổ chức xin ý kiến Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo Đề án về dự thảo Đề án; tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Đề án; tổ chức xin ý kiến các Bộ, Ngành, Viện kiểm sát các cấp.

Đại biểu tham dự Phiên họp

Tiếp đó, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Đề án; xin ý kiến Hội đồng khoa học VKSND tối cao đối với dự thảo Đề án; báo cáo xin ý kiến Ban cán sự đảng VKSND tối cao; hoàn thiện dự thảo Đề án, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề án báo cáo đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tối cao xem xét, trình Ban Nội chính Trung ương.

Đại biểu tham dự Phiên họp

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận góp ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án, Đề cương chi tiết của Đề án và Đề cương 12 chuyên đề nhánh của Đề án.

Phát biểu chỉ đạo Phiên họp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự; đồng thời yêu cầu Tổ giúp việc tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc tiếp thu trong quá trình triển khai, nghiên cứu xây dựng Đề án. Nhấn mạnh đây là một Đề án quan trọng, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng yêu cầu việc nghiên cứu, xây dựng Đề án phải được thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở quy định của pháp luật và của Ngành; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Kết quả nghiên cứu, xây dựng Đề án là cơ sở để kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; xây dựng cơ chế phối hợp bảo đảm thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thời gian tới.

TH
Tìm kiếm