CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022

28/02/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 25/02/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 366/QĐ-BVHTTDL về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022.

Kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 nhằm:

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc.

- Tăng cường hiệu quả việc thực thi quy định về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá.

- Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động này và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc tại Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc.

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức để phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Kế hoạch cũng đề ra 11 nội dung chính trong công tác tuyên truyền về phòng chống, tác hại của thuốc lá, gồm:

- Tuyên truyền trên truyền hình.

- Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước.

- Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Biểu diễn (sân khấu hóa) các tiểu phẩm đạt giải từ cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá.

- Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn khác nhau.

- Sản xuất biển mica về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games 31).

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức điều tra theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá và thực trạng triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

File đính kèm
TG (Giới thiệu)
Tìm kiếm