CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

19/03/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024, quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định về phạm vi điều chỉnh gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; cơ quan thuộc Chính phủ; bộ máy hành chính giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP cũng quy định các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ như sau:

1. Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Về lý luận chính trị:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp/cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền tùy từng chức vụ.

3. Về quản lý nhà nước:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của bộ, ngành, địa phương nơi công tác hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với trường hợp vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung khác về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực, uy tín.

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn riêng cho từng chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc bộ; chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc tổng cục; chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán, khoản 4 Điều 3 của Nghị định quy định: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định việc áp dụng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh quy định tại Nghị định này đối với các chức vụ, chức danh tương đương trong bộ máy hành chính giúp việc thuộc thẩm quyền quản lý theo ngành dọc.

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/5/2024.

File đính kèm
TD (tổng hợp)
Tìm kiếm