CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Quy định về việc phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

11/03/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/01/2010, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quy định về việc phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Website Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu tới bạn đọc nội dung văn bản trên.
Quy định v vic phi hp trong công tác gii quyết khiếu ni, t cáo v tư pháp
Ngày 26/01/2010, Vin trưởng Vin kim sát nhân dân ti cao, Chánh án Toà án nhân dân ti cao, B trưởng B Công an, B trưởng B Tư pháp, B trưởng B Quc phòng ký Quy định v vic phi hp trong công tác gii quyết khiếu ni, t cáo v tư pháp.

Website Vin kim sát nhân dân ti cao gii thiu ti bn đọc ni dung văn bn trên.

Tìm kiếm