CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Thông báo mời thầu

04/09/2018
Cỡ chữ:   Tương phản

 

 

Tên bên mời thầu:  Cục Kế hoạch-Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Địa chỉ: Số 09 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 0243.8255058 (823091)

Mã số thuế:........................................................................................................................

 

 

1. Tên gói thầu: Cung cấp vải may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2018

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 42.759.283.720 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm vải may trang phục ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 60 ngày

2. Tên dự án Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2018

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 2313, Cục Kế hoạch-Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao         

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2018./.

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Cục trưởng

 

 

(Đã ký)

 

 

Lương Văn Thành

 

Tìm kiếm