CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

09/01/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/12/2023, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ký Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân.

Về phạm vi điều chỉnh, Quy định này quy định về tinh thần, thái độ, tác phong, lề lối làm việc, nơi làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong nội bộ cơ quan, trong quan hệ xã hội và trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị.

Về đối tượng áp dụng, Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, khuyến khích áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác. Không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Mục đích của Quy định nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, mình bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Quy định là cơ sở để thực hiện việc giám sát, đánh giá về đạo đức, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; là một trong những căn cứ để cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động và khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân; xây dựng môi trường công vụ văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Về nguyên tắc, Quy định bảo đảm kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của ngành Kiểm sát nhân dân và các quy định khác có liên quan về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về tinh thần, thái độ, tác phong, lề lối làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia, tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải ý thức rõ về chức trách, nhiệm vụ của bản thân, bao gồm:

Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, không kén chọn vị trí công tác; không chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không làm việc theo "tư duy nhiệm kỳ".

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tránh tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Không gây khó khăn, sách nhiễu, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, đơn vị và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin từ chức khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực, uy tín, không đủ sức khỏe hoặc lý do khác mà không thể tiếp tục lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, chấp hành nghiêm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định. Khi làm việc tại cơ quan, đơn vị và trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải có tư thế, tác phong, cử chỉ, lời nói nghiêm túc và đùng mực, sử dụng trang phục theo đúng quy định của Ngành; có trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, dùng nguyên tắc.

Người tham dự cuộc họp, hội nghị phải có mặt đúng giờ tại phòng họp. Trong khi dự họp không nói chuyện riêng, làm việc riêng, tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng, không gọi hoặc nghe điện thoại trong phòng họp, trường hợp cần thiết gọi hoặc nghe điện thoại phải xin phép ra ngoài (trừ trường hợp có quy định khác). Không tự ý rời khỏi trụ sở làm việc trong giờ làm việc; đi công tác hoặc thực hiện nhiệm vụ được giao ở ngoài trụ sở cơ quan phải bảo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị rõ nội dung, thời gian làm việc, khi về phải báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị kết quả làm việc theo quy định.

Về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, liên quan đến việc ứng xử trên Internet, mạng xã hội, Quy định nêu rõ, khi đăng ký tài khoản trên Internet, mạng xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân không được mạo danh tổ chức, cá nhân khác; không sử dụng tên, hình ảnh, phù hiệu của Ngành, của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân làm ảnh đại diện, tài khoản cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu; không cung cấp hoặc công khai thông tin cá nhân có liên quan đến đơn vị khi đăng ký tài khoản Internet, mạng xã hội; không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa làm tên tài khoản, ảnh đại diện tài khoản Internet, mạng xã hội.

Khi phát hiện tài khoản cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, bị lợi dụng để thực hiện hành vi làm ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải kịp thời thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ và báo cáo cho lãnh đạo đơn vị, cơ quan chức năng.

Không cho, cho mượn, cho thuê, bán, thế chấp tài khoản cá nhân của mình, không mượn, thuê, mua, nhận thế chấp hoặc chiếm đoạt tài khoản của cá nhân, tổ chức khác để thực hiện hành vi trái quy định pháp luật.

Khi sử dụng tài khoản Internet, mạng xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân không đăng tải, lưu trữ, bình luận, phát tán, chia sẻ các thông tin, tài liệu, hình ảnh có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. Bảo đảm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, vùng miền, giới tỉnh, tôn giáo, không cổ xúy, tiếp tay cho các trào lưu lệch lạc, thiếu văn hóa. Nhận xét đúng mực, có văn hóa, trách nhiệm về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Khi phát hiện những ý kiến, thông tin trái chiều hoặc hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn, lĩnh vực quản lý phải báo cáo lãnh đạo để kịp thời xử lý, giải quyết. Không sử dụng trang phục, hình ảnh của Ngành khi tham gia mạng xã hội với mục đích cá nhân. Thực hiện nghiêm túc quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội theo quy định của pháp luật và của Ngành.

TH (giới thiệu)
Tìm kiếm