CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao sinh hoạt chuyên đề Nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

29/06/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/6/2023, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt Chuyên đề có đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao; cùng dự có toàn thể đảng viên, lãnh đạo, công chức Thanh tra VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ 11
VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra VKSND tối cao trình bày chuyên đề Nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyên đề đã nêu rõ những nội dung chính, giá trị cốt lõi của Cuốn sách.

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao
 phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Trong phần liên hệ, đảng viên Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao rút ra một số vấn đề từ việc nghiên cứu, học tập Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau:

Một là, thường xuyên phổ biến, quán triệt, nghiên cứu học tập Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những yêu cầu của sinh hoạt đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đồng bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Hai là, tiếp tục tham mưu Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Ngành.

Ba là, chủ động tham mưu, đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao cho tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

Bốn là, phát huy vai trò của Chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo. Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm là, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hiện, vận dụng các nội dung chỉ đạo trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Thanh tra VKSND tối cao (Chương trình số 326/CTr-T1 ngày 24/5/2023).

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao đã trình bày tham luận và tích cực phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến nội dung Cuốn sách và liên hệ với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ để đề xuất giải pháp phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Thông qua sinh hoạt chuyên đề nhằm gắn công tác xây dựng đảng với công tác chuyên môn, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao nhấn mạnh, đây là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng tư tưởng, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao. Cuốn sách là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú, rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý.

Đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam đề nghị trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra VKSND tối cao thực hiện tốt Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; triển khai thực hiện và vận dụng các nội dung chỉ đạo trong Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao đánh giá cao Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao trong việc tổ chức sinh hoạt Đảng bài bản, đúng quy trình, quy định của Đảng và việc lựa chọn nội dung chuyên đề có chất lượng, ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với đặc thù và sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung Cuốn sách có giá trị rất lớn, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gợi mở, định hướng và tham gia góp ý giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay…

TL
Tìm kiếm