CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Thông báo số 38/TB-VKSTC

Thông báo tuyển dụng công chức tại VKSND tối cao năm 2023

Lĩnh vực khác

Thông báo

03/03/2023

2 Quyết định số 51/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND"

Lĩnh vực khác

Quyết định

03/03/2023

3 Quyết định số 11/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

22/02/2023

4 Quyết định số 10/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc giao đầu mối đơn vị mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

22/02/2023

5 Quyết định số 24/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Lĩnh vực khác

Quyết định

13/02/2023

6 Kế hoạch số 14/KH-VKSTC

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

10/02/2023

7 Quyết định số 21/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát

Lĩnh vực khác

Quyết định

07/02/2023

8 Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC

Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Hướng dẫn

18/01/2023

9 Quyết định số 03/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

13/01/2023

10 Định hướng số 09/HD-VKSTC

Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023

Lĩnh vực khác

Định hướng

13/01/2023