CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định số 132/QĐ-VKSTC

Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

30/12/2022

2 Chỉ thị số 02/CT-VKSTC

Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân

Công tác thi đua khen thưởng

Chỉ thị

27/12/2022

3 Quyết định số 128/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc dự toán quỹ tiền lương biên chế năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

22/12/2022

4 Hướng dẫn số 35/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2023

Hình sự

Hướng dẫn

15/12/2022

5 Thông báo số 02/TB-HĐTT

Thông báo về việc thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp năm 2022

Lĩnh vực khác

Thông báo

08/12/2022

6 Quyết định số 359/QĐ-VKSTC

Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Lĩnh vực khác

Quyết định

02/12/2022

7 Chỉ thị số 01/CT-VKSTC

Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

02/12/2022

8 Chỉ thị số 06/CT-VKSTC

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Chỉ thị

01/12/2022

9 Hướng dẫn số 34/HD-VKSTC

Hướng dẫn kỹ năng phát hiện vi phạm trong giải quyết vụ án hình sự để kháng nghị, kiến nghị

Hình sự

Hướng dẫn

29/11/2022

10 Quyết định số 104/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

09/11/2022