CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Kế hoạch Số 138/KH-VKSTC

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

Công tác thi đua khen thưởng

Kế hoạch

2 Sổ tay Sổ tay

Sổ tay công tác tương trợ tư pháp về hình sự

Tương trợ tư pháp về hình sự

Sổ tay

3 Sổ tay Sổ tay

Sổ tay tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến các vụ, việc mua bán người

Tương trợ tư pháp về hình sự

Sổ tay

4 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định