CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin về Thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

31/08/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
Tại bản án số 57/2010/KDTM-PT ngày 19/3/2010 của Tòa án nhân dân tối cao quyết định về phần án phí: Công ty TNHH Hoàng Phương phải nộp 35.623.000 đồng án phí sơ thẩm và 200.000 đồng án phí phúc thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số 009287 ngày 31/8/2009 là 17.806.840 đồng. Công ty TNHH Hoàng Phương còn phải nộp 18.006.160 đồng...
Tin v Thc hành quyn công t và Kim sát các hot động tư pháp ca Vin kim sát nhân dân các cp
 
 Kháng ngh, kiến ngh trong hot động kim sát thi hành án ca Vin kim sát nhân dân các cp
1. Vin kim sát nhân dân tnh Qung Ninh
* Kháng ngh s 01/KN-THADS ngày 06/7/2010 đối vi Quyết định y thác thi hành án s 16/QĐ-THA ngày 02/7/2010 ca Cc thi hành án dân s tnh Qung Ninh.
Lý do kháng ngh:
Ti bn án s 57/2010/KDTM-PT ngày 19/3/2010 ca Tòa án nhân dân ti cao quyết định v phn án phí: Công ty TNHH Hoàng Phương phi np 35.623.000 đồng án phí sơ thm và 200.000 đồng án phí phúc thm, được tr vào s tin tm ng án phí đã np ti biên lai s 009287 ngày 31/8/2009 là 17.806.840 đồng. Công ty TNHH Hoàng Phương còn phi np 18.006.160 đồng.
Quyết định y thác thi hành án s 16/QĐ-THA ngày 02/7/2010 ca Cc Thi hành án dân s tnh Qung Ninh y thác cho Chi cc thi hành án dân s huyn Thy Nguyên, thành ph Hi Phòng tiếp tc thi hành đối vi công ty TNHH Hoàng Phương, địa ch: thôn An H, xã An Lư, huyn Thy Nguyên, thành ph Hi Phòng. Phn các khon còn phi thi hành án li ghi: Công ty c phn vn ti Qung Ninh phi np án phí kinh doanh thương mi sơ thm 18.006.160 đồng (không đúng đối tượng phi thi hành ).   
Kháng ngh yêu cu Cc trưởng Cc thi hành án dân s tnh Qung Ninh bãi b quyết định y thác nêu trên; tr li Vin kim sát nhân dân tnh Qung Ninh trong thi hn 15 ngày k t ngày nhn được kháng ngh theo khon 1 Điu 161 Lut thi hành án dân s.
* Kiến ngh s 242/KSTHAHS ngày 12/7/2010 gi Chánh án Tòa án nhân dân tnh Qung Ninh v vic chn chnh, khc phc vi phm pháp lut trong công tác thi hành án dân s.
Ni dung: Vin kim sát nhân dân huyn Ba Ch, tnh Qung Ninh báo cáo  năm 2007 b án Trn Văn Thy, sinh năm 1992, trú ti thôn Khe Long trong, Thanh Sơn, Ba Ch, Qung Ninh b Tòa án nhân dân tnh Qung Ninh x pht 08 năm tù v ti “Hiếp dâm tr em” nhưng chưa đi thi hành án.
Vin kim sát nhân dân tnh Qung Ninh đã phi hp vi Công an tnh và Phòng giám đốc thm Tòa án nhân dân tnh kim tra h sơ, tài liu có liên quan. Kết qu:
- Sau khi xét x sơ thm (ngày 21/12/2007), ông Trn Văn Lê là người đại din hp pháp cho b cáo Trn Văn Thy kháng cáo xin gim bi thường. Trước khi m phiên tòa phúc thm, ông rút toàn b kháng cáo. Tòa phúc thm Tòa án nhân dân ti cao ti Hà Ni đã quyết định đình ch xét x phúc thm v án hình sđối vi b cáo Trn Văn Thy. Bn án HSST s 204/2007/HSST ngày 21/12/2007 ca Tòa án nhân dân tnh Qung Ninh có hiu lc pháp lut k t ngàyToà phúc thm Toà án nhân dân ti cao ra quyết định đình ch vic xét x phúc thm (Quyết định s 97/2008/HSPT-QĐ ngày 02/4/2008).
- Kim tra s theo dõi quyết định thi hành án, h sơ theo dõi thi hành án, s theo dõi công văn đi ti Tòa án nhân dân tnh Qung Ninh thi đim t 01/4/2008 đến nay thy:
+Trên s th lý quyết định thi hành án th hin: Quyết định thi hành án s 103 ngày 16/4/2008 đối vi b án Trn Văn Thy, b pht 08 năm tù v ti Hiếp dâm tr em, nhưng không có bn lưu quyết định thi hành án và cũng không có h sơ thi hành án.
+ Trên s theo dõi công văn đi ca Tòa án nhân dân tnh, thi đim t 01/4/2008 đến nay cũng không th hin ngày, tháng, năm gi quyết định thi hành án nêu trên đối vi b án Trn Văn Thy cho Vin kim sát, Công an tnh và b án Thy.
Kiến ngh yêu cu Chánh án Tòa án nhân dân tnh Qung Ninh chđạo, kim tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhim ca cá nhân để xy ra thiếu sót, vi phm và thông báo cho Vin kim sát nhân dân tnh biết kết qu.
2. Vin kim sát nhân dân huyn Kiến Xương, tnh Thái Bình
Thc hin chc năng kim sát các hot động tư pháp trong lĩnh vc thi hành án hình s ca Tòa án nhân dân huyn Kiến Xương t ngày 01/12/2009 đến 31/5/2010, Vin kim sát nhân dân huyn Kiến Xương ban hành Kiến ngh s 01/KN- VKS ngày 22/6/2010 gi Chánh án tòa án nhân dân huyn Kiến Xương, tnh Thái Bình yêu cu khc phc vi phm trong công tác thi hành án hình s.
Ni dung:
Th tc đưa ra thi hành bn án, quyết định ca Tòa án nhân dân huyn vn chưa thc hin đúng các quy định ca B lut t tng hình s, đó là:         Trong tng s 25 b án (tù có thi hn), Tòa án đã ra quyết định thi hành án và gi cho Vin kim sát huyn thì có 02 trường hp Tòa án ra quyết định chm (mt trường hp chm 04 ngày và 01 trường hp chm 18 ngày so vi quy định ti khon 1 Điu 256 B lut t tng hình s).
Khon 1 Điu 256 B lut t tng hình s quy định: “Trong thi hn by ngày, k t ngày bn án, quyết định sơ thm có hiu lc pháp lut hoc k t ngày nhn được bn án phúc thm, quyết định giám đốc thm, quyết định tái thm, Chánh án tòa án đã xét x sơ thm phi ra quyết định thi hành án hoc y thác cho Tòa án khác cùng cp ra quyết định thi hành án”.
Trường hp b án Nguyn Trng Thuyên, sinh năm 1986, sinh trú quán ti thôn Trà Vi Đông, xã Vũ Công, huyn Kiến Xương b Tòa án nhân dân huyn Kiến Xương x pht 7 năm 9 tháng tù theo bn án hình s sơ thm s 43/2009/HSST ngày 31/3/2009 nhưng đến ngày 26/02/2010 Tòa án nhân dân huyn Kiến Xương mi ra quyết định thi hành án, chm 18 ngày.
Tng hp: Thanh Tâm
 
                                                                                                                        
Tìm kiếm