CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

18/07/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình: * Quyết định Kháng nghị số 08/QĐ-KNPT ngày 02/7/2010 đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2010/DS - ST ngày 03/6/2010 của TAND huyện Đông Hưng theo thủ tục phúc thẩm, giải quyết vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản” giữa nguyên đơn là ông Kim Duy Phụng- SN 1931, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và các đồng bịđơn là anh Tô Hữu Thiêm- sinh năm 1959, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, anh Tô Văn Thanh- sinh năm 1962, trú tại xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình . Lý do kháng nghị: Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2010/DS - ST ngày 03/6/2010 của TAND huyện Đông Hưng quyết định: áp dụng các Điều 674, 675 ,688 và 733, 735 của Bộ luật dân sự, Điều 131 của Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 14 của pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án bác yêu cầu của ông Kim Duy Phụng về việc chia thừa kế quyền sử dụng 244,5 m2 đất của cụ Mai Thị Kỷ theo thửa số 29,162 và 163, tờ bản đồ số 01 tại thôn Cổ Hội, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Và buộc ông Phụng phải nộp 5.729.000đ án phí dân sự sơ thẩm...
Tin v thc hành quyn công t và kim sát
các hot động tư pháp ca Vin kim sát nhân dân các cp
 
Công tác Kháng ngh các bn án dân s, hành chính- kinh tế - lao động và các vic khác theo quy định ca pháp lut ca Vin kim sát nhân dân các cp.
1. Vin kim sát nhân dân tnh Thái Bình:
* Quyết định Kháng ngh s 08/QĐ-KNPT ngày 02/7/2010 đối vi Bn án dân s sơ thm s 03/2010/DS - ST ngày 03/6/2010 ca TAND huyn Đông Hưng theo th tc phúc thm, gii quyết v án “Tranh chp v tha kế tài sn” gia nguyên đơn là ông Kim Duy Phng- SN 1931, trú ti phường Trn Lãm, thành ph Thái Bình, tnh Thái Bình và các đồng bđơn là anh Tô Hu Thiêm- sinh năm 1959, trú ti phường Quang Trung, TP Thái Bình, tnh Thái Bình, anh Tô Văn Thanh- sinh năm 1962, trú ti xã Đông Phong, huyn Đông Hưng, tnh Thái Bình .
Lý do kháng ngh:
Bn án dân s sơ thm s 03/2010/DS - ST ngày 03/6/2010 ca TAND huyn Đông Hưng quyết định:
áp dng các Điu 674, 675 ,688 và 733, 735 ca B lut dân s, Điu 131 ca B lut t tng dân s, Điu 14 ca pháp lnh án phí, l phí Tòa án  bác yêu cu ca ông Kim Duy Phng v vic chia tha kế quyn s dng 244,5 m2 đất ca c Mai Th K theo tha s 29,162 và 163, t bn đồ s 01 ti thôn C Hi, xã Đông Phong, huyn Đông Hưng, tnh Thái Bình. Và buc ông Phng phi np 5.729.000đ án phí dân s sơ thm.
Toà án nhân dân huyn Đông Hưng chưa điu tra xác minh làm rõ ông Phng yêu cu chia tha kế din tích là bao nhiêu, cho nên bác yêu cu khi kin ca ông Phng đối vi c din tích đất ca bà Sơn là không có căn c, làm mt quyn khi kin ca ông Phng đối vi din tích đất này, vi phm Điu 85 B lut t tng dân s . Vì vy đã vi phm nghiêm trng th tc t tng v thu thp chng c, gây thit hi đến quyn và li ích hp pháp ca đương s.
Kháng nghđề ngh Toà án nhân dân tnh Thái Bình hu Bn án dân s sơ thm nêu trên, giao h sơ cho TAND huyn Đông Hưng xét x li theo th tc chung.
2. Vin kim sát nhân dân tnh Ngh An:
 * Quyết định Kháng ngh s 976/QĐ/VKS-P5 ngày 05/7/2010 đối vi Bn án dân s sơ thm s 04/2010/TCDS - ST ngày 31/5/2010 ca TAND huyn Din Châu, gii quyết v án “Tranh chp dân s” gia nguyên đơn Trương Th Thanh - SN 1957, trú ti xã Din K, huyn Din Châu, tnh Ngh An và bđơn Nguyn Thanh Nga- sinh năm 1967, trú ti xã Din Bích, huyn Din Châu, tnh Ngh An theo th tc phúc thm.
Lý do kháng ngh: Vic gii quyết v án có mt s vi phm nghiêm trng như:
- Vi phm th tc t tng:
+ Toà án cp sơ thm không lp biên bn giao nhn chng c, vi phm khon 2, Điu 84 B lut t tng dân s.
+ Thu thp chng c không đúng theo quy định ca BLTTDS. Khon 1 Điu 83 BLTTDS quy định các tài liu đọc được coi là chng c nếu là bn chính hoc bn sao có công chng, chng thc hp pháp. Quá trình gii quyết v kin, đương s xut trình bn hp đồng thuê nhà là bn sao không có công chng, chng thc nhưng Toà án vn xem xét, vi phm quy định ti khon 1, Điu 83 BLTTDS.
-          Vi phm v ni dung:
Không xác định rõ mc độ li ca các bên đương s: Theo li trình bày ca các đương s thì ch Thanh tho thun cho anh Nga thuê ki t bán hàng hi sn. Quá trình thc hin hp đồng anh Nga không ch s dng ki t mà còn s dng toàn b khu vc đất phía sau ngoài ki t. Bao gm bếp nu, b cha nước mưa, giếng nước, nhà tm…Theo ch Thanh, vic này làm nh hưởng đến sinh hot ca gia đình ch. Ch và anh Nga đã thương lượng gii quyết vi nhau nhiu ln không được, nhưng ch không có chng c chng minh vic thương lượng. Ch biết vic anh Nga s dng các hng mc công trình đó nhưng không có bin pháp ngăn cn và cũng không khiếu ni lên cơ quan có thm quyn để gii quyết, mc dù s vic din ra trong thi gian dài (26 tháng). Mt khác, hp đồng được ký kết gia anh Nga và ch Thanh đã không tho thun các điu khon cũng nhưđối tượng cho thuê ca hp đồng mt cách cht ch dn đến vic nhn thc không đúng và xy ra tranh chp. Do đó, theo quy định ti Ngh quyết s 03 ngày 08/7/2006 ca Hi đồng thm phán TAND ti cao thì có cơ sđể xác định ch Thanh có li nhiu hơn anh Nga trong vic ký kết các điu khon ca hp đồng thiếu cht ch  nên ch cũng phi t chu thit hi đối vi phn li ca mình. Toà án ND huyn Din Châu không đánh giá chính xác mc độ li ca mi bên mà buc anh Nga bi thường toàn b thit hi là gây thit hi đến quync và li ích hp pháp ca bđơn.
Kháng nghđề ngh Toà phúc thm, TAND tnh Ngh An x sa Bn án sơ thm nêu trên đểđảm bo quyn và li ích hp pháp ca bđơn.
3. Vin kim sát nhân dân tnh Đắc Lc :
* Quyết định Kháng ngh s 408/QĐ/KNGĐT-P5 ngày 29/6/2010 đối vi Quyết định s 35/2009/QĐST - DS ngày 23/3/2009 ca TAND huyn Krông Búk, gii quyết v kin “Tranh chp hp đồng vay tài sn” gia nguyên đơn ông Vũ Khc Đạm, xã Cư Ni, huyn Ea Kar, tnh Đắc Lc và đồng bđơn ông Nguyn Văn Phước, bà Hunh Th Cúc Hi, xã Cư Pơng, huyn Krông Búk, tnh Đắc Lc theo th tc giám đốc thm.
Lý do kháng ngh: Ngày 15/11/2008 ông Vũ Khc Đạm có cho v chng ông Nguyn văn Phước, bà Hunh Th Cúc Hi vay 25.000kg Cà phê nhân xô, thi hn tr n là 30/12/2008. Bà hi thế chp cho ông Đạm mt giy chng nhn quyn s dng đất s A 0117044 do UBND huyn Krông Búk cp cho ông Nguyn Văn Phước và bà Hunh Th Cúc Hi. Hp đồng được lp thành văn bn và quy định rõ “nếu quá hn ông Phước, bà Hi không trđược s Cà phê nói trên, thì ông Vũ Khc Đạm được quyn bán khu đất thế chp nói trên ly tin thanh lý hp đồng.”, Hp đồng có xác nhn ca UBND xã Cư Ni, huyn Ea Kar và UBND xã Cư Pơng, huyn Krông Búk. Quá hn ông Đạm đòi n nhiu ln không được nên khi kin yêu cu Tòa án gii quyết.
Quá trình gii quyết v kin, Tòa án cp sơ thm ch xem xét s Cà phê n, không xem xét, x lý hp đồng thế chp tài sn là vi phm điu 355, 357 BLDS.
Biên bn hòa gii và Biên bn hòa gii thành ngày 13/3/2009 cũng không th hin các đương s có tha thun được hay không tha thun được vic thế chp tài sn, là vi phm Điu 186 BLTTDS và Ngh quyết 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 ca Hi đồng thm phán TAND ti cao.
Tòa án cp sơ thm gii quyết v kin chưa trit để, đánh giá chng c chưa toàn din, chưa đảm bo quyn li ca đương s.
Kháng nghđề ngh Tòa giám đốc thm TAND tnh đắc Lc x hy Quyết định sơ thm nêu trên để gii quyết li theo đúng quy định ca pháp lut. 
* Quyết định Kháng ngh s 440/QĐ/KNGĐT-P5 ngày 07/7/2010 đối vi Quyết định s 24/2009/QĐST - DS ngày 29/9/2009 ca TAND huyn Krông Búk, gii quyết v kin “Tranh chp hp đồng vay tài sn” gia nguyên đơn Ngân hàng công thương Vit Nam. Địa ch 108, Trn Hưng Đạo, TP Hà Ni vàđồng bđơn ông Phan Văn Cường, bàĐào Th Kim Loan, xã Pơng Đrang, huyn Krông Búk, tnh Đắc Lc theo th tc giám đốc thm.
Lý do kháng ngh:
V T tng: Hp đồng tín dng s 07.15.0091/HĐTN ngày 06/12/2007 được xác lp gia Ngân hàng Công Thương Vit Nam ngày, chi nhánh Đắc Lc vi ông Phan Văn Cường, bàĐào Th Kim Loan là tranh chp hp đồng tín dng, vì ông Cường, bà Loan có giy chng nhn đăng ký kinh doanh s 40E 8000150 do UBND huyn Krông Búk cp ngày 11/3/2003 (BL 29), vay vn nhm mc đích kinh doanh, bán hàng trang trí ni tht nên tranh chp gia các bên là tranh chp kinh doanh thương mi và thuc thm quyn ca Tòa kinh tế, TAND tnh Đắc Lc. Cp sơ thm xác định quan h pháp lut trên là “Tranh chp hp đồng vay tài sn” và thuc thm quyn gii quyết ca TAND cp huyn là không chính xác, vi phm vào đim m khon 1 Điu 29, khon 1 Điu 33 vàđim a khon 1 Điu 34 BLTTDS.
V ni dung: Vic Tòa án cp sơ thm công nhn s tha thun ca đương s v nghĩa v tr n mà không xem xét gii quyết x lý tài sn thế chp trong hp đồng là gây thit hi đến quyn, li ích hp pháp ca đương s.
Kháng nghđề ngh Tòa án nhân dân tnh Đắc Lc hy Quyết định công nhn s tha thun ca các đương s s 24/2009/QĐST - DS ngày 29/9/2009 ca TAND huyn Krông Búk, giao h sơ cho Tòa kinh tế, TAND tnh Đắc Lc gii quyết v kin theo đúng thm quyn.
4. Vin kim sát nhân dân tnh Đồng Nai:
* Quyết định Kháng ngh s 210/QĐ/KNPT-P5 ngày 30/6/2010 đối vi Bn án s 143/2010/DSST ngày 28/5/2010 ca TAND TP Biên Hòa, gii quyết v án  “Chia tha kế” gia nguyên đơn Trn Quc Thnh, SN 1957, trú ti phường Bu Long, TP Biên Hòa, tnh Đồng Nai vàđồng bđơn Lê Thành Phương, SN 1971, Lê Hùng Phi, SN 1972, cùng trú ti phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, tnh Đồng Nai, theo th tc phúc thm.
Lý do kháng ngh: Ngày 28/5/2010, TAND thành ph Biên Hòa xét x v án, gii quyết 02 quan h pháp lut, chia tài sn chung ca v chng ông Thnh, bà Chiến và chia di sn ca bà Chiến. Như vy Tòa án cp sơ thm xác định 01 quan h pháp lut “Chia tha kế ” là không đúng pháp lut.
V án phí dân s sơ thm có giá ngch đối vi phn tài sn mà ông Trn Quc Thnh được phân chia trong khi tài sn chung ca v chng là 3.603.407.500đ và phn di sn tha kếđược phân chia 98.363.000đ, nhưng Bn án sơ thm ch tuyên buc ông Thnh phi chu 4.918.000đ là vi phm khon 2 Điu 131 BLTTDS, gây tht thoát tài sn nhà nước.
Kháng nghđề ngh Tòa án nhân dân tnh Đồng Nai xét x phúc thm tuyên sa Bn án sơ thm nêu trên v quan h pháp lut v án “Chia tài sn chung ca v chng và tranh chp di sn tha kế” và v vn đề án phí.
5. Vin kim sát nhân dân tnh thành ph Long Xuyên, tnh An Giang
* Quyết định Kháng ngh s 185/VKS- DS ngày 24/6/2010 đối vi Bn án s 28/2010/DSST ngày 08/6/2010 ca TAND thành ph Long Xuyên, gii quyết v kin “Hp đồng mua bán tài sn” gia đồng nguyên đơn là ông Võ Vit Nhân, SN 1955, bà Lê Th Thu Ba, SN 1962, trú ti M Long, TP Long Xuyên, tnh An  Giang và bđơn ông Nguyn Đức Minh, SN 1966, trú ti xã Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tnh An Giang theo th tc phúc thm.
Lý do kháng ngh: Bn án dân s sơ thm s 28/2010/DSST ngày 08/6/2010 ca TAND thành ph Long Xuyên chp nhn yêu cu khi kin ca ông Nhân và bà Ba, buc ông Minh thanh toán 93.131.000đ cho ông Nhân và bà Ba; bác yêu cu phn t ca ông Minh v vic buc ông Nhân và bà Ba bi thường 130.000.000đ, nhưng v phn án phí ch buc ông Minh đóng án phí ca s tin 93.131.000đ, không buc ông Minh đóng án phí đối vi s tin 130.000.000đ là trái vi khon 5 Điu 27  Pháp lnh án phí, l phí Tòa án, gây tht thu cho ngân sách nhà nước 6.500.000đ.       
Kháng nghđề ngh Tòa phúc thm Tòa án nhân dân tnh An Giang xét x tuyên sa Bn án sơ thm nêu trên, buc ông Nguyn Đức Minh phi np 6.500.000đ  án phí.
Thanh Tâm
 
 
 
Tìm kiếm