CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chính phủ phân công soạn thảo dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

25/08/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 24/8/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ban hành kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg là Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 chuyển tiếp sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, tiếp tục thực hiện theo phân công tại Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng, khả thi, coi việc hoàn thành Chương trình là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện theo ý kiến của Chính phủ để trình Quốc hội; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong việc nghiên cứu để tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật, trình Quốc hội theo quy trình tại một kỳ họp.

Đối với các dự thảo nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tình Thừa Thiên Huế; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá), Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thừa Thiên Huế, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tiến hành việc soạn thảo và xác định thời hạn trình hợp lý để trình Chính phủ xem xét, thông qua trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022:

- Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/12/2021;

- Bộ Công thương chủ trì soạn thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/01/2022; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/6/2022;

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/02/2022;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/01/2022.

TG (Giới thiệu)
Tìm kiếm