CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

05/06/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Chính trị huyện Vân Đồn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn đã được nghe đồng chí Châu Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt các chuyên đề “Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Châu Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
truyền đạt nội dung các chuyên đề

Thông qua việc học tập các chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa nội dung quan điểm, định hướng nhiệm vụ phát triển đột phá giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, đó là thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng “Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đặc biệt, qua nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Từ đó, các đảng viên tự ý thức về trách nhiệm tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát hiện, xử lý, ngăn chặn các thông tin thù địch, phản động.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Dung, Bí thư Chi bộ cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Vân Đồn và đề nghị hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để quán triệt, trao đổi những thông tin quan trọng nhằm phục vụ tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Đồng chí Bí thư Chi bộ VKSND huyện Văn Đồn yêu cầu cán bộ, đảng viên cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp, sát thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả. Chú trọng việc nêu gương trong tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Viện, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngay từ trong nội bộ; đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Tích cực và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Văn Định, VKSND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Tìm kiếm