CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin về Thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

31/08/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
* Kháng nghị số 07/QĐ- KNPT ngày 06/8/2010 đối với phần quyết định hình phạt tại Bản án HSST số 04/2010/HSST ngày 21/7/2010 của TAND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã áp dụng khoản 3, Điều 104, các điểm b, p khoản 1 Điều 46,47; điểm d khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự (đối với bị cáo Luân áp dụng thêm khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự) xử phạt Phan Thành Luân 04 năm tù, Trần Phi Toàn và Nguyễn Ngọc Huy mỗi bị cáo 02 năm 06 tháng tù về tội cố ý gây thương tích...
Tin v Thc hành quyn công t và Kim sát các hot động tư pháp ca Vin kim sát nhân dân các cp 
 Công tác Kháng ngh các bn án hình s ca Vin kim sát nhân dân các cp
1. Vin kim sát nhân dân tnh Phú Yên
* Kháng ngh s 07/QĐ- KNPT ngày 06/8/2010 đối vi phn quyết định hình pht ti Bn án HSST s 04/2010/HSST ngày 21/7/2010 ca TAND huyn Đồng Xuân, tnh Phú Yên đã áp dng khon 3, Điu 104, các đim b, p khon 1 Điu 46,47; đim d khon 1 Điu 48 B lut hình s (đối vi b cáo Luân áp dng thêm khon 2 Điu 46 B lut hình s) x pht Phan Thành Luân 04 năm tù, Trn Phi Toàn và Nguyn Ngc Huy mi b cáo 02 năm 06 tháng tù v ti c ý gây thương tích.
Lý do kháng ngh: Hành vi phm ti ca các b cáo Phan Thành Luân, Trn Phi Toàn, Nguyn Ngc Huy là rt nghiêm trng. Gia các b cáo và b hi Nguyn Tn Tú không có mâu thun. Ch vì thy Tú cm gy đứng gia đường, Toàn và Trn Thái Công đã gây sđánh Tú, các b cáo làm Tú b tn hi 62% sc kho. Hành vi ca các b cáo th hin tính cht hung hăng, côn đồ, bt chp pháp lut, xem thường tính mng, sc kho ca người khác, gây nh hưởng xu đến trt t tr an ca địa phương. Các b cáo đã phm ti thuc trường hp dùng hung khí nguy him và có tính cht côn đồ. B cáo Luân, Huy có nhân thân xu (mi b cáo đã b x pht hành chính 01 ln nhưng chưa chp hành), do đó cn phi x pht các b cáo mc án nghiêm khc hơn. Mc án x pht đối vi các b cáo là quá nh, không tương xng vi tính cht, mc độ nguy him cho xã hi ca hành vi phm ti mà các b cáo đã gây ra.
Kháng nghđề ngh Tòa án nhân dân tnh Phú Yên xét x v án theo th tc phúc thm, sa bn án sơ thm nêu trên theo hướng tăng hình pht đối vi các b cáo Phan Thành Luân, Trn Phi Toàn, Nguyn Ngc Huy.
2. Vin kim sát nhân dân tnh Đắc Lc
* Kháng ngh s 08/QĐ- KNPT- VKS-P3 ngày 24/6/2010 đối vi Bn án HSST s 121/HSST ngày 26/5/2010 ca TAND.TP Buôn Ma Thut đã xét x  b cáo:
- Võ Văn Lên, sinh ngày 29/9/1990, đăng ký h khu thường trú ti Thôn 1, xã Hòa Bình, huyn Krông Ana, tnh Đắc Lc; trú ti s 09, đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nht, TP Buôn Ma Thut.
 V ti  “Cướp git tài sn”
Bn án áp dng đim d, khon 2 Điu 136; đim p, khon 1 Điu 46; khon 1, 2 Điu 60 B lut hình s, x pht b cáo Võ Văn Lên 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thi gian th thách là 05 năm.
Lý do kháng ngh: Bn án sơ thm xét x b cáo v ti danh và mc hình pht là đúng pháp lut, nhưng b cáo “phm ti đối vi tr em” là tình tiết tăng nng trách nhim hình sđược quy định ti đim h, khon 1 Điu 48 B lut hình s, cp sơ thm không áp dng là thiếu sót. Đồng thi án sơ thm đã áp dng khon 1, 2 Điu 60 B lut hình sđể cho b cáo Lên được hưởng bin pháp min chp hành hình pht tù có điu kin là trái vi quy định ti Ngh quyết 01/2007 ca Hi đồng thm phán TAND ti cao. Vic xét x ca Tòa án như vy là chưa nghiêm minh, không đạt được mc đích giáo dc riêng và răn đe, phòng nga chung.
Kháng nghđề ngh Tòa phúc thm Tòa án nhân tnh Đắc Lc áp dng thêm đim h, khon 1 Điu 48 B lut hình s để x pht tù giam đối vi b cáo Võ Văn Lên.
3. Vin kim sát nhân dân tnh Lâm Đồng
* Kháng ngh phúc thm s 55/KSXX-HS ngày 01/7/2010 ca VKSND tnh Lâm Đồng đối vi phn áp dng khung hình pht ca bn án hình s  sơ thm s 08/HSST ngày 24/6/2010 ca TAND huyn Cát Tiên đã áp dng khon 1 Điu 139; các đim b, h, p khon 1 Điu 46, Điu 60 B lut hình s x pht b cáo Nguyn Quc Hoàn Gia Vin, Cát Tiên, Lâm Đồng 18tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thi gian th thách là 36 tháng v ti “La đảo chiếm đot tài sn”.
Lý do kháng ngh: Do biết Trn Văn Khi thường hay vn chuyn g trái phép t xã Tiên Hoàng v xã Gia Vin, Cát Tiên, Lâm Đồng nên Nguyn Quc Hoàn gi danh là cán b kim lâm huyn Cát Tiên đin thoi yêu cu Khi đưa tin nếu mun vn chuyn g. Nh hành vi gian di này mà Hoàn nhn được 4000.000đ t Khi. Sau khi đưa tin, tưởng có người che ch nên Khi thuê người vn chuyn g t Tiên Hoàng đến Gia Vin, trên đường đi thì b lc lượng kim lâm bt gi và s vic b bi l.
Hành vi Hoàn gi danh cán b kim lâm là nguy him cho xã hi, xâm phm nghiêm trng đến hot động đúng đắn ca cơ quan và nhân viên Nhà nước, xâm phm đến tài sn ca người khác. Hành vi đó đã phm vào đim d khon 2 Điu 139 B lut hình s nhưng cp sơ thm đã xét x b cáo theo khon 1 Điu 139 là không chính xác, không đúng vi tính cht, mc độ hành vi phm ti ca b cáo.
Kháng nghđề ngh Toà án nhân dân tnh Lâm Đồng xét x v án theo th tc phúc thm theo hướng áp dng đim d khon 2 Điu 139 v ti “La đảo chiếm đot tài sn” đối vi b cáo Nguyn Quc Hoàn.
          4.Vin kim sát nhân dân qun Tân Bình, thành ph H Chí Minh
* Kháng ngh phúc thm s 01/KSXX-HS ngày 10/6/2010 ca VKSND qun Tân Bình đối vi bn án hình s  sơ thm s 124/HSST ngày 31/5/2010 ca TAND qun Tân Bình, đã áp dng đim 2 khon 2 Điu 202 B lut hình s, x pht b cáo Tô Ngc (Bin) 75/32/15/22 Lý Thánh Tông, phường Tân Thi Hòa, qun Tân Phú 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thi gian th thách là 03 năm 11 tháng 17 ngày v ti “Vi phm quy định vđiu khin phương tin giao thông đường b
Lý do kháng ngh: Mc hình pht 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thi gian th thách là 03 năm 11 tháng 17 ngày mà Hi đồng xét x tuyên đối vi b cáo Tô Ngc là sai, không đúng vi hướng dn ca Ngh quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 ca Hi đồng thm phán Tòa án nhân dân ti cao: khi Tòa tuyên b cáo mc án 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo thì ly s ngày b cáo b tuyên án trđi s ngày b tm giam, sau đó mi nhân hai để tính thi gian th thách đối vi b cáo. Trong v án này, b cáo b tm giam ch xét x là 13 ngày (t ngày 18/5/2010 đến ngày 31/5/2010) thì thi gian th thách ca b cáo phi chp hành là 03 năm 11 tháng 4 ngày.
Kháng nghđề ngh Toà án nhân dân thành ph H Chí Minh xét x v án theo th tc phúc thm theo hướng sa bn án sơ thm s 124/HSST ngày 31/5/2010 ca Tòa án nhân dân qun Tân Bình v thi gian th thách đối vi b cáo Tô Ngc.
Tng hp: Thanh Tâm
 
                                                                                                                            
Tìm kiếm