CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH KẾ HOẠCH SỐ 52/KH-VKSTC-V8 VỀ VIỆC XÂY DỰNG “BÁO CÁO TỔNG KẾT 50 NĂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN”

28/06/2009
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 09/3/2009, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-VKSTC-V9 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 50 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; tiếp đó ngày 02/6/2009, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-VKSTC-V8 về xây dựng “Báo cáo tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân”.
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
BAN HÀNH KẾ HOẠCH SỐ 52/KH-VKSTC-V8 VỀ VIỆC XÂY DỰNG “BÁO CÁO TỔNG KẾT 50 NĂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN”
 
Ngày 09/3/2009, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-VKSTC-V9 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 50 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; tiếp đó ngày 02/6/2009, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-VKSTC-V8 về xây dựng “Báo cáo tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân”.
Để đảm bảo cho việc xây dựng báo cáo tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát có chất lượng, đúng tiến độ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự các cấp, Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, đầy đủ, khoa học quá trình thành lập và hoạt động của Viện kiểm sát từ năm 1960 đến nay; nhằm khẳng định những thành tựu, tiến bộ; chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót; phân tích nguyên nhân; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát; đề xuất phương hướng, nội dung tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân bảo đảm để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong điều kiện cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Theo Kế hoạch số 52/KH-VKSTC-V8 ngày 02/6/2009, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao đã chỉ đạo như sau:
Một là, việc tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân phải dựa trên các quan điểm, chủ trương đổi mới toàn diện của Đảng; kế thừa những kết quả nghiên cứu, tổng kết hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ trước đây.
Hai là, việc tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân phải dựa trên quan điểm biện chứng, lịch sử, khách quan, đánh giá đúng sự thật, thảo luận dân chủ; bảo đảm tính thiết thực, đề xuất được những phương hướng, giải pháp, kiến nghị có căn cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn nhằm tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Ba là, việc tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân phải bảo đảm đánh giá toàn diện, đầy đủ quá trình hình thành và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân từ năm 1960 đến nay, tập trung đi sâu vào các vấn đề về hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ của ngành Kiểm sát.
Bốn là, tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân phải được tiến hành tổng thể, toàn diện ở Viện kiểm sát các cấp, gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự và các Viện kiểm sát địa phương.
Thông qua Kế hoạch số 52/KH-VKSTC-V8 ngày 02/6/2009, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban để xây dựng Dự thảo đề cương về các nhóm chuyên đề cần nghiên cứu gồm:
1. Sự ra đời, quá trình hình thành, phát triển của Viện kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ và việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế (Viện Khoa học kiểm sát chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện).
2. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát (Vụ 1C chủ trì, phối hợp với các Vụ 1, 1A, 1B, Vụ 2, các đơn vị khác trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).
3. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự của Viện kiểm sát (Vụ 3 chủ trì, phối hợp với các Viện phúc thẩm 1, 2, 3, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).
4. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án và công tác kiểm sát việc giam, giữ, cải tạo của Viện kiểm sát (Vụ 10 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).
5. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính của Viện kiểm sát (Vụ 5 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).
6. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua công tác tổ chức cán bộ, quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân từ năm 1960 đến nay (Vụ 9 chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Hà Nội, Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương thực hiện).
7. Năm mươi (50) năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát quân sự - Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm (Viện kiểm sát quân sự Trung ương chủ trì thực hiện).
Đối với các nhóm chuyên đề trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ấn định thời gian thực hiện từ tháng 6/2009 và hoàn thành vào cuối tháng 10/2009./.
 
HÀ THÁI
Tìm kiếm