CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
 
Số: 79/TB-C3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia công may trang phục thường dùng Viện kiểm sát nhân dân niên hạn 2016”
                                                     
Căn cứ  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;Căn cứNghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29  tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-VKSTC-C3 ngày 23/6/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang phục thường dùng Viện kiểm sát nhân dân niên hạn 2016”;
Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-VKSTC ngày 24/8/2016 của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gia công may trang phục thường dùng Viện kiểm sát nhân dân niên hạn 2016” thuộc Dự án: “Mua sắm trang phục thường dùng Viện kiểm sát nhân dân niên hạn 2016;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến đơn vị tham gia dự thầu:
- Nhà thầu trúng thầu gói thầu “Gia công may trang phục thường dùng Viện kiểm sát nhân dân niên hạn 2016” là: Công ty Cổ phần may X19.
-  Địa chỉ: Số 311 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Giá trúng thầu là: 13.560.003.000  đồng (Mười ba tỷ năm trăm sáu mươi triệu không trăm lẻ ba nghìn đồng).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 90 ngày.
- Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo đơn giá cố định (giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu của bên A).
Mời nhà thầu trúng thầu Công ty Cổ phần may X19 đúng 15 giờ 30 phút ngày 25/8/2016 có mặt tại Phòng 712, Cục Kế hoạch-Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để ký kết thỏa thuận khung và dự thảo hợp đồng mua bán tài sản về mua sắm tập trung.
Vậy thông báo đến nhà thầu tham gia dự thầu biết./.
 
  Nơi nhận:
CỤC TRƯỞNG
- Đơn vị dự thầu;
- Đ/c Viện trưởng (Để b/c);
- Đ/c Bùi Mạnh Cường, PVT (để b/c); 
- Lưu VT;Cục 3(Vth,LĐCục,PTSTP).
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lương Văn Thành
 
 
TÌM KIẾM