CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Kết quả và bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh” của Vụ 1A Viện kiểm sát nhân dân tối cao

18/11/2011
Cỡ chữ:   Tương phản

Kết qu và bài hc kinh nghim qua 5 năm thc hin
cuc vn động “Hc tp và làm theo tm g­ương đạo đức
H Chí Minh” ca V 1A Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
Nhn thc đây là cuc vn động có ý nghĩa vô cùng to ln, sâu sc nhm cng cĐảng và h thng chính tr, góp phn vào quá trình thc hin mc tiêu xây dng nhà nước pháp quyn, dân giàu, nư­c mnh, xã hi dân ch, công bng và văn minh nên ngaysau khi Vin trư­ng Vin kim sát nhân dân ti cao ban hành Ch th s 03/CT VKSTC-V9 ngày 16/4/2007 v vic t chc cuc vn động “Hc tp và làm theo tm gư­ơng đạo đức H Chí Minh” theo Ch th s 06-CT/TW ngày 07/11/2006 ca B Chính tr, H­ướng dn s 11-HD/TTVH ngày 06/12/2006, Thông báo s 62-TB/TTVH ngày 19/01/2007 và Thông báo s 81-TB/TTVH ngày 05/4/2007 ca Ban Tư­ t­ưởng - Văn hoá Trung ư­ơng, Chi b V 1A đã t chc quán trit ti toàn th cán b, đảng viên trong đơn v hc tp t­­ư tư­ng H Chí Minh v “Nâng cao ý thc trách nhim, hết lòng phng s t quc, phc v nhân dân”. Trên cơ s các tài liu, hư­ng dn ca Trung ương; hàng năm, Chi b V 1A đều t chc cho cán b, đảng viên hc tp, tho lun, đề ra kế hoch, ni dung c th nhm hư­ng ng và thc hin Cuc vn động hc tp và làm theo tm gư­ơng đạo đức H Chí Minh, chú trng các vn đề như­­ thc hành tiết kim, chng tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lc hiu qu công tác, trau di, tu d­ưỡng, gi vng phm cht chính tr, đạo đức ngh nghip và nâng cao ý thc đấu tranh phê bình và t phê bình…, gn vic hc tp tm g­ương đạo đức H Chí Minh vi vic thc hin li dy ca Bác đối vi vi cán b Kim sát: “Công minh, chính trc, khách quan, thn trng, khiêm tn”.
Nhn thc Cuc vn động “Hc tp và làm theo tm g­ương đạo đức H Chí Minh” không chđư­c phát động trong cán b, đảng viên mà đây còn là Cuc vn động sâu rng trong toàn xã hi, do đó, Chi b V 1A đã quán trit đến tng cán b, đảng viên cn thc hin tt công tác tuyên truyn Cuc vn động đến các thành viên trong gia đình và qun chúng nhân dân ti nơi cư­ trú, góp phn làm cho Cuc vn động lan rng trong toàn xã hi. Để thc hin cuc vn động, cán b, đảng viên đã t mình xây dng kế hoch “hc tp và làm theo tm g­ương đạo đức H Chí Minh” vi ni dung thiết thc, c th, đăng ký và báo cáo vi đơn vv kết qu phn đấu ca bn thân.
Cuc vn động “Hc tp và làm theo tm g­ương đạo đức H Chí Minh” đã giúp cho cán b, đảng viên trong đơn vnâng cao tinh thn trách nhim đối vi công vic đ­uc giao, góp phn tích cc vào vic thc hin nhim v chính tr ca đơn v, nâng cao cht lư­ng, hiu qu công tác như­: Nâng cao cht l­ượng gii quyết án, hn chế vic tr h sơ để điu tra b sung, chm dt tình trng Vin kim sát truy t, Toà án tuyên không phm ti, đảm bo thi hn gii quyết án theo đúng quy định ca B lut T tng Hình s, xây dng tt mi quan h vi các Cơ quan điu tra trong vic khi tđiu tra và kim sát điu tra…; vic theo dõi, hư­ng dn chđạo các Vin kim sát địa phương ngày càng đ­ược chú trng và tăng cư­ng, nghiên cu, h­ướng dn gii quyết các v án thnh th sâu sát hơn v ni dung, c th hơn vđ­ường li nên chư­a có tr­ường hp nào Vin kim sát địa ph­ương không đồng tình quan đim… Trong quá trình thc hin nhim vđư­c giao, cán b, đảng viên đã th hin rõ bn lĩnh, trách nhim ca ng­ười đảng viên, đức tính công minh, chính trc, khách quan, thn trng ca ng­ười cán b Kim sát; nht là, trong vic gii quyết mt s v án nghiêm trng, phc tp mà dư­ lun xã hi quan tâm (nh­ư v án xy ra ti Ban qun lý d án 18 (PMU 18) thuc B Giao thông - Vn ti, v sp nhp dn cu Cn Thơ, v Hàn Đức Long phm ti “hiếp dâm, hiếp dâm tr em, giết ng­ười” Bc Giang…); đồng thi, quan tâm ci tiến phư­ơng pháp nghiên cu, báo cáo án bo đảm cht l­ượng, đúng thi hn và đúng pháp lut.
Chuyn biến v hành động đ­ược th hin bng nhng kết qu c th trong công tác nghip v như­: T năm 2007 đến năm 2011 cán b, đảng viên trong đơn vđã gii quyết 121 v án; nghiên cu, tr li 104 v vic do Cơ quan điu tra trao đổi; nghiên cu hướng dn gii quyết 199 v án do Vin kim sát nhân dân các địa ph­ương thnh th và do cp giám đốc thm hu án để điu tra, truy t, xét x li; gii quyết 1.354 đơn khiếu ni, t cáo; hoàn thành 17 chuyên đề nghip và 02 đề tài khoa hc cp BĐề án “Đổi mi t chc và hot động ca Vin kim sát nhân dân nhm thc hin ch trư­ơng tăng c­ường trách nhim công t trong hot động điu tra, gn công t vi hot động điu tra”.
 T chc Hi ngh tp hun trong toàn Ngành v công tác kim sát vic gii quyết tin báo, t giác v ti phm và công tác thc hành quyn công t, kim sát điu tra các v án giết ng­ười…
Ngoài ra, trong nhng năm qua, cán b, đảng viên trong đơn v còn tham gia nghiên cu, xây dng nhiu thông tư­ liên tch h­ướng dn thi hành pháp lut như­ Thông t­ư liên tch hư­ng dn thi hành mt s quy định ca B lut T tng Hình sđối vi ngư­i tham gia t tng là ng­­ười ch­­­ưa thành niên; Thông tư­ liên tch hư­ng dn áp dng các quy định ca B lut Hình s x lý ti phm khng b; Thông tư­ liên tch hư­ng dn công khai, minh bch trong điu tra, truy t và xét x...; tham gia nhiu D án, Chư­ơng trình quc gia như­ D án tư­ pháp thân thin vi ngư­i chư­a thành niên, Ch­ương trình hành động đấu tranh phòng, chng ti phm mua bán ngư­i (Chư­ơng trình 130/CP), ti phm liên quan đến hot động mi dâm, ti phm có t chc xuyên quc gia, ti phm trong la tui v thành niên (Các Đề án thuc Chư­ơng trình quc gia phòng chng ti phm đ­ược ban hành theo Quyết định s 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 ca Th tướng Chính ph nhm thc hin Ngh quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 ca Chính ph)...
Tóm li, qua gn 5 năm trin khai thc hin Cuc vn động “Hc tp và làm theo tm g­ương đạo đức H Chí Minh” cho thy Cuc vn động đã to đư­c nhng chuyn biến mnh m trong nhn thc ca cán b, đảng viên trong đơn v v s cn thiết phi hc tp, làm theo tm g­ương đạo đức H Chí Minh. Mi cán b, đảng viên đã nhn thc rõ hơn ý thc trách nhim ca mình trong công tác cũng như­ trong vic tu d­ưỡng, rèn luyn nâng cao phm cht đạo đức; qua đó, góp phn xây dng, chnh đốn Đảng và hư­ng ti xây dng mt nn văn hoá Vit Nam tiên tiến, đậm đà bn sc dân tc làm nn tng tinh thn và động lc phát trin xã hi. Đồng thi, vic t chc thc hin Cuc vn động gn vi ch trư­ơng bi dưỡng, tuyn chn Kim sát viên gii đã to nên nhng kết quđáng ghi nhn. Năm 2007, 2008, 2009, 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, Chi b V 1A đư­c công nhn là Chi b trong sch, vng mnh; trong đó, năm 2009 đ­ược Đảng u cơ quan tng Giy khen vì đã có thành tích xut sc trong 2 năm thc hin cuc vn động, đã có 01 đảng viên đ­ược tng Bng khen, 03 đảng viên đ­ược tng Giy khen ca Đảng u Vin kim sát nhân dân ti cao, không có đảng viên nào vi phm v phm cht đạo đức, k lut. Năm 2010 đơn vđ­ược Vin tr­ưởng Vin kim sát nhân dân ti cao tng C thi đua xut sc. Có 01 đảng viên đ­ược công nhn là Kim sát viên gii.
Đểđư­c nhng kết qu nêu trên, theo chúng tôi nhng bài hc kinh nghim cn rút ra là:
Tr­ước hết, phi có sđoàn kết, nht trí cao gia tp th Lãnh đạo đơn v vi Chi u, Ban chp hành Công đoàn trong vic lãnh đạo, chđạo trin khai các nhim v công tác hàng năm theo Ch th ca Vin trư­ng Vin kim sát nhân dân ti cao, gn vi Cuc vn động hc tp và làm theo tm g­ương đạo đức H Chí Minh.
Th hai,đổi mi ph­ương thc sinh hot định k, thư­ng xuyên kim đim, đánh giá công tác và trin khai hot động k tiếp theo còn gn vi vic đôn đốc, t chc thc hin nhng ni dung ca Cuc vn động hc tp và làm theo tm gư­ơng đạo đức H Chí Minh mà Đảng u cơ quan phát động, chú trng công tác rèn luyn, bi dưỡng, la chn Kim sát viên tiêu biu.
Th ba, mi cán b, đảng viên trong đơn vđã luôn luôn phát huy tính tiên phong gư­ơng mu, chđộng trong công tác và thư­ng xuyên hc tp tác phong, t­ư tư­ng và đạo đức ca Bác H; góp phn xây dng Chi b ca V 1A trong sch, vng mnh, xây dng đơn vđoàn kết, gn bó./.
V 1A, VKSND ti cao.
 
 
Tìm kiếm