CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKS quân sự khu vực 41 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03/01/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, chi bộ VKS quân sự khu vực 41 đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Đảng uỷ Cục Chính trị QK4 về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ VKS quân sự khu vực 41 - Quân khu 4 đã xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh thực hiện trong toàn Chi bộ.

Chi bộ VKS quân sự khu vực 41 tổ chức sinh hoạt cuối năm

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ xác định gắn liền với cuộc vận động lớn của Quân đội: "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và cuộc vận động của ngành Kiểm sát về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Ngay từ đầu năm, tất cả đảng viên trong Chi bộ đã đăng ký, cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Việc đăng ký được theo dõi qua sổ đăng ký và có sự đối chiếu với kết quả thực hiện để đánh giá, lấy việc thực hiện cuộc vận động là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, bình xét đảng viên cuối năm.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Chi bộ thường xuyên quan tâm, lồng ghép vào các hoạt động của Chi bộ và đơn vị. Thông qua các buổi sinh hoạt, Chi bộ tổ chức cho đảng viên nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sưu tầm những câu chuyện kể về Bác Hồ với bộ đội, về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, toàn thể cán bộ, đảng viên cũng được học tập 2 chuyên đề, gồm: “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”“Văn hóa, đạo đức, xây dựng con người mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ cũng thường xuyên giáo dục cho thế hệ trẻ trong đơn vị về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lịch sử vẻ vang của Quân đội, của ngành Kiểm sát.

Kết quả của việc học tập đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, xác định rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, việc làm. Từ đó, xây dựng cho mỗi cán bộ, đảng viên có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và ngành Kiểm sát quân sự giai đoạn hiện nay.

Dưới sự lãnh đạo khoa học của Chi bộ và sự phấn đấu hết mình của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, VKS quân sự khu vực 41 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2023 và được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; nhiều cán bộ, đảng viên được các cấp khen thưởng.

Để giữ vững những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ VKS quân sự Quân khu 4 xác định việc học tập phải thường xuyên, liên tục để từ đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi cá nhân rèn luyện ý thức làm theo, nhất là với vị trí đặc biệt của ngành Kiểm sát quân sự, quá trình thực hiện cần có kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, gắn với các nhiệm vụ chính trị, quân sự được giao. Mặt khác, các kế hoạch học tập phải gắn với chất lượng công tác, đạo đức công vụ và đạo đức người quân nhân cách mạng; phải thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trần Kim Tuyến, VKSQS khu vực 41 Quân khu 4
Tìm kiếm