CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định Số 442/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành Quy chế miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Quyết định

12/12/2023

2 Quyết định Số 62/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

06/07/2023

3 Quyết định số 51/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND"

Lĩnh vực khác

Quyết định

03/03/2023

4 Quyết định số 11/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

22/02/2023

5 Quyết định số 10/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc giao đầu mối đơn vị mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

22/02/2023

6 Quyết định số 24/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Lĩnh vực khác

Quyết định

13/02/2023

7 Quyết định số 21/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát

Lĩnh vực khác

Quyết định

07/02/2023

8 Quyết định số 03/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

13/01/2023

9 Quyết định số 01/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc uỷ quyền phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

03/01/2023

10 Quyết định số 131/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi NSNN năm 2023 áp dụng thống nhất trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

30/12/2022