CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Luật Quyết định Tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế", "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2016

Quyết định Tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế", "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2016

Công tác thi đua khen thưởng

Luật

18/08/2016

2 Luật LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Công tác thi đua khen thưởng

Luật

09/09/2015

3 Luật NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng

Luật

09/09/2015

4 Luật NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Công tác thi đua khen thưởng

Luật

09/09/2015

5 Luật HỆ THỐNG HÓA CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

HỆ THỐNG HÓA CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Công tác thi đua khen thưởng

Luật

09/09/2015

6 Luật Tương trợ tư pháp

Tương trợ tư pháp về hình sự

Luật

21/11/2007

7 Luật 34/2002/QH10

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Lĩnh vực khác

Luật

04/02/2002