CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định Số 62/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

06/07/2023

2 Quyết định số 11/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

22/02/2023

3 Quyết định số 10/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc giao đầu mối đơn vị mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

22/02/2023

4 Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC

Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Hướng dẫn

18/01/2023

5 Quyết định số 03/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

13/01/2023

6 Quyết định số 01/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc uỷ quyền phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

03/01/2023

7 Quyết định số 132/QĐ-VKSTC

Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

30/12/2022

8 Quyết định số 131/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi NSNN năm 2023 áp dụng thống nhất trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

30/12/2022

9 Quyết định số 128/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc dự toán quỹ tiền lương biên chế năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

22/12/2022

10 Chỉ thị số 06/CT-VKSTC

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Chỉ thị

01/12/2022