CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Thông tư số 119/2021/TT-BCA

Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Hình sự

Thông tư

08/12/2021

2 Thông tư số 01/VBHN-VKSTC

Thông tư về việc hợp nhất các Thông tư của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Công tác thi đua khen thưởng

Thông tư

17/05/2021

3 Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Công tác thi đua khen thưởng

Thông tư

15/12/2020

4 Thông tư Thông tư Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thông tư Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Công tác thi đua khen thưởng

Thông tư

14/05/2019

5 Thông tư 01/2019/TT-VKSTC

Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Thông tư

14/05/2019

6 Thông tư Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự

Tương trợ tư pháp về hình sự

Thông tư

16/08/2013

7 Thông tư 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VIỆC MIỄN, GIẢM THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN TIỀN PHẠT, ÁN PHÍ

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thông tư

17/06/2005

8 Thông tư 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 1/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Dân sự

Thông tư

05/12/2001