CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 41/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023

Dân sự

Hướng dẫn

30/12/2022

2 Chỉ thị số 05/CT-VKSTC

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật

Dân sự

Chỉ thị

18/10/2022

3 Quyết định số 264/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

Dân sự ,Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quyết định

05/10/2022

4 Công văn số 1862/VKSTC-V11

Tham gia ý kiến Dự thảo Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án

Dân sự

Công văn

30/05/2022

5 Kế hoạch số 42/KH-VKSTC

Kế hoạch công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Dân sự

Kế hoạch

30/03/2022

6 Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022

Dân sự

Hướng dẫn

05/01/2022

7 Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành

Dân sự

Thông tư liên tịch

29/12/2021

8 Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC

Hướng dẫn một số nội dung trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Dân sự

Hướng dẫn

26/08/2021

9 Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC

Hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và vụ án hành chính

Dân sự

Hướng dẫn

25/08/2021

10 Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC

Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án trah chấp chia di sản thừa kế

Dân sự

Hướng dẫn

21/05/2021